Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
Регистър на разрешените за предлагане на пазара и употреба продукти за растителна защита
Закон:
Закон за защита на растенията
Институция/Администратор на регистъра:
Българска агенция по безопасност на храните
Web страница на регистъра:
ОНЛАЙН
Формат на данните:
PDF ФАЙЛ
ОПИСАНИЕ НА ПДИ
Регистърът е под формата на 12 списъка, достъпни като PDF файлове:

- Фунгициди, Инсектициди, Акарициди, Нематоциди, Биоинсектициди, Родентициди, Лимациди, Репеленти, Феромони, Хербициди, Десиканти, Растежни регулатори.

Всеки от списъците предоставя информация в табличен вид за: 1) име на продукт,
2) производител, 3) активно вещество, 4) доза, 5) земеделска култура, 6) вредител, при които се прилага продуктът, 7) средната смъртоносна доза (ЛД50) при опити с плъхове, 8) карантинен срок в дни, 9) категория за употреба.

Информация за актуалността на регистъра не е публикувана, а и списъците не винаги са в хронологичен ред. Все пак, успях да открия запис от 25.08.2011 г. (тоест - с давност 3 месеца към датата на проучването).
ОПИСАНИЕ НА РЕГИСТЪРА
Няма.
Законова разпоредба:
Чл. 15в. (3)Българската агенция по безопасност на храните създава и поддържа регистър на продуктите за растителна защита, заявени за разрешаване.
(4) Формата и съдържанието на регистъра по ал. 3 се определят с наредбата по чл. 14, ал. 5.
Препращане към подзаконов нормативен акт:
НАРЕДБА за разрешаване на продукти за растителна защита
Приета с ПМС № 259 от 25.09.2006 г., обн., ДВ, бр. 81 от 6.10.2006 г., в сила от 1.09.2006 г.

Чл. 18. Националната служба за растителна защита създава и поддържа регистър на продуктите за растителна защита, който съдържа:
1. заявлението за разрешаване;
2. търговското име на ПРЗ;
3. името/наименованието на притежателя на удостоверението, адрес и телефон;
4. вида на формулацията;
5. предназначението на ПРЗ;
6. името и количеството на всяко активно вещество, което е включено в ПРЗ;
7. техническата спецификация на всяко активно вещество и на формулацията;
8. списъка на защитените данни;
9. писмото за достъп до защитени данни, когато има такова;
10. срока на защита на данните;
11. одобрения при разрешаването етикет;
12. заповедта за разрешаване;
13. причините за отмяна или прекратяване на разрешаването, когато има такива.