Warning: Illegal string offset 'Institution' in /home/aipbg/addon_domains/publicregisters.info/www/sitecenter/registers/view_processor.php on line 30

Warning: Illegal string offset 'Institution' in /home/aipbg/addon_domains/publicregisters.info/www/sitecenter/registers/view_processor.php on line 33

Warning: Illegal string offset 'Institution' in /home/aipbg/addon_domains/publicregisters.info/www/sitecenter/registers/view_processor.php on line 35

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/aipbg/addon_domains/publicregisters.info/www/sitecenter/registers/view_processor.php on line 35

Warning: Illegal string offset 'Institution' in /home/aipbg/addon_domains/publicregisters.info/www/sitecenter/registers/view_processor.php on line 36

Warning: Illegal string offset 'InstitutionName' in /home/aipbg/addon_domains/publicregisters.info/www/sitecenter/registers/view_processor.php on line 36

Warning: Illegal string offset 'Institution' in /home/aipbg/addon_domains/publicregisters.info/www/sitecenter/registers/view_processor.php on line 33
Общини: Регистър на разрешените заварени индивидуални права на използване, както и правата на използване, които предстои да се предоставят – Публични регистри | Програма Достъп до Информация
Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
Общини
Регистър на разрешените заварени индивидуални права на използване, както и правата на използване, които предстои да се предоставят
Закон:
Закон за водите
Институция/Администратор на регистъра:
Общини
Законова разпоредба:
Чл. 41. (1) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2006 г., в сила от 11.08.2006 г.) Общото водовземане и ползване на водните обекти е правото на гражданите да ползват водите и/или водните обекти - публична държавна или общинска собственост, за лични нужди, отдих и водни спортове, водопой на животни и къпане.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2006 г., в сила от 11.08.2006 г.) Условията и редът за използване по ал. 1 на водите и водните обекти се определят за публична държавна собственост от областния управител, а за публична общинска собственост - от общинския съвет, в съответствие с издадените разрешителни за водовземане и ползване на водните обекти и по начина, който гарантира опазването на живота и здравето на населението и на околната среда.
(3) Областният управител - за публичната държавна собственост, и кметът на общината - за публичната общинска собственост, е длъжен да обяви:
1. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2006 г., в сила от 11.08.2006 г.) водните обекти, предоставени за общо водовземане и ползване с определяне на местата за тази цел;
2. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2006 г., в сила от 11.08.2006 г.) изискванията, условията или забраната за определен вид общо водовземане или ползване;
3. разрешените заварени индивидуални права на използване, както и правата на използване, които предстои да се предоставят;
4. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2006 г., в сила от 11.08.2006 г.) обхвата и предназначението на принадлежащите земи към водните обекти по т. 1 с оглед осъществяване на определени видове общо водовземане или ползване, съответно ограничение или забрани на други видове използване, както и изисквания към обекти и дейности, съвместими с общото водовземане и ползване;
5. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2006 г., в сила от 11.08.2006 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2010 г.) местата за преминаване през имоти - частна собственост, в случаите, когато за общото водовземане и/или ползване достъпът до водния обект се осъществява през такива имоти след предварително съгласуване със собственика на имота; при липса на съгласие се прилагат разпоредбите на Закона за устройство на територията.
(4) Обявяването по ал. 3, т. 1, 2 и 5 се извършва задължително и чрез поставянето на табели на определените места, а по т. 3 и 4 - чрез публичен регистър.