Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
Регистър на разрешенията за търсене и проучване на подземни богатства
Закон:
Закон за подземните богатства
Институция/Администратор на регистъра:
Министерство на икономиката, енергетиката и туризма
Web страница на регистъра:
ОНЛАЙН
ИМА ДАННИ ЗА АКТУАЛНОСТ
Формат на данните:
EXCEL ФАЙЛ
ОПИСАНИЕ НА ПДИ
Регистърът може да бъде открит на страницата на МИЕТ в раздел Лицензионни режими, под наименованието "Регистър на разрешенията за търсене и проучване". Съдържа данни за търговското наименование на лицето титуляр на лицензията, номер и дата на издаденото разрешение, брой на бубликуването на разрешението в ДВ, име и размер на разрешената площадка за проучване, срок на разрешението, както и срок на договора на проучване.
ОПИСАНИЕ НА РЕГИСТЪРА

Регистърът включва действащите разрешения, издадени от Министерски съвет и министъра на икономиката, енергетиката и туризма
Законова разпоредба:
Глава шеста
СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КАРТИ И РЕГИСТРИ НА РАЗРЕШЕНИЯТА ЗА
ТЪРСЕНЕ И ПРОУЧВАНЕ И ЗА ПРОУЧВАНЕ И КОНЦЕСИИ ЗА ДОБИВ


Чл. 18. (Доп. - ДВ, бр. 70 от 2008 г., изм., бр. 100 от 2010 г.) Министерството на икономиката, енергетиката и туризма организира създаването и поддържа специализирана карта и регистър на концесиите за добив, предоставени при условията и по реда на този закон.

Чл. 19. (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2002 г., бр. 100 от 2010 г.) (1) Специализираните карти на площите за търсене и проучване и за проучване и на концесионните площи и регистрите на разрешенията за търсене и проучване и за проучване и на концесиите за добив на подземни богатства се създават и водят при условия и по ред, определени от Министерския съвет, при спазване изискванията на глава четвърта от Закона за кадастъра и имотния регистър.

(2) Специализираните карти и регистри са публични, поддържат се на интернет страницата на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и всички лица имат право да получават официални преписи и извлечения от тях.