Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
Регистър на разрешителните за ползване на воден обект за изземване на наносни отложения от река Дунав
Закон:
Закон за водите
Институция/Администратор на регистъра:
"Проучване и поддържане на река Дунав"
Web страница на регистъра:
ОНЛАЙН
Формат на данните:
WORD ФАЙЛ
EXCEL ФАЙЛ
ОПИСАНИЕ НА ПДИ
Регистърът представлява Excel файл.

Предоставена е информация за: 1) титуляр на разрешителното; 2) номер и дата на издаване; 3) населено място; 4) начален и краен речен километър; 5) площ; 6) географски координати на кариерата в координатна система WGS_84-BL; 7) разрешен годишен лимит на изземване; 8) условия на използване (отваря, се като отделен WORD файл; 9) краен срок на разрешителното.

Липсва информация за актуалността на регистъра, но от последния запис съдим, че той е актуален към 08.08.2011 г.
ОПИСАНИЕ НА РЕГИСТЪРА
Няма.
Законова разпоредба:
Чл. 135. (1) (Предишен текст на чл. 135, доп. - ДВ, бр. 61 от 2010 г.) За поддържане на количеството и необходимото качество на водите:
1. министърът на околната среда и водите утвърждава методика за определяне на минимално допустим отток в реките;
1а. (нова - ДВ, бр. 65 от 2006 г., в сила от 11.08.2006 г.) Министерският съвет приема наредба за ползването на повърхностните води;
Препращане към подзаконов нормативен акт:
НАРЕДБА ЗА ПОЛЗВАНЕТО НА ПОВЪРХНОСТНИТЕ ВОДИ

Чл. 69. За издадените разрешителни за използване на повърхностни води и водни обекти се водят регистри от:
1. министъра на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно лице за разрешителните за:
а) водовземане от язовирите по приложение № 1 от ЗВ;
б) прехвърляне на води между различни райони за басейново управление;

Чл. 70. (1) Регистрите на разрешителните за използване на повърхностни води и водни обекти са публични и достъпът до тях се осигурява чрез интернет страниците на:
1. Министерството на околната среда и водите;
2. Агенцията за проучване и поддържане на река Дунав;
3. общината;
4. басейновите дирекции.
(2) Министърът на околната среда и водите обобщава регистрите, които се водят в басейновите дирекции.
(3) При структурирането на регистрите се осигурява връзка между тях, както и:
1. база данни за извършения контрол по чл. 180 ЗВ;
2. контролно-информационната система за таксите по чл. 194 ЗВ.