Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
Регистър на развъдните организации съгласно чл.31 от Закона за животновъдството
Закон:
Закон за животновъдството
Институция/Администратор на регистъра:
Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството
Web страница на регистъра:
ОНЛАЙН
ИМА ДАННИ ЗА АКТУАЛНОСТ
Формат на данните:
WORD ФАЙЛ
ОПИСАНИЕ НА ПДИ
Регистър на развъдните организации, съгласно чл. 31 от Закона за животновъдството е публикуван на страницата на Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството и съдържа името и седалището на организацията, номера на разрешението и дата на издаването му, вид и порода на животното.
ОПИСАНИЕ НА РЕГИСТЪРА
няма
Законова разпоредба:
Чл. 31. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 51 от 2007 г., изм., бр. 26 от 2010 г.) В Министерството на земеделието и храните се води публичен регистър на издадените разрешения по чл. 29б, ал. 2.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2007 г., бр. 26 от 2010 г.) В регистъра по ал. 1 се вписват:


1. наименование и координати за връзка с развъдната организация;


2. дата на одобрение и номер на разрешението;


3. наименование на породата или породите, за които се осъществява развъдната програма.


(3) (Нова - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) Председателите на развъдните организации са длъжни да заявят в Министерството на земеделието и храните всяка промяна в обстоятелствата по ал. 2, т. 1 в едномесечен срок от настъпването й.


(4) (Нова - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) Министерството на земеделието и храните изпраща на Европейската комисия и на официалните органи на държавите - членки на Европейския съюз, регистъра по ал. 1 и на организациите по чл. 27, ал. 2.