Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
Регистър на регистрираните специализирани малки обекти за дестилиране и обекти за винопроизводство на малки винопроизводители
Закон:
ЗАКОН ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ
Институция/Администратор на регистъра:
Агенция "Митници"
Web страница на регистъра:
ОНЛАЙН
ИМА ДАННИ ЗА АКТУАЛНОСТ
Формат на данните:
EXCEL ФАЙЛ
ОПИСАНИЕ НА ПДИ
Регистърът представлява Excel таблица, актуална към 01.12.2010 г.

Съдържа следната информация: 1) идентификационен номер; 2) наименование на обекта; 3) БУЛСТАТ; 4)адрес; 5) валидност на разрешитлното (начална и крайна дата); 6) дата на издаване; 7) дата на прекратяване.
ОПИСАНИЕ НА РЕГИСТЪРА
Няма.
Законова разпоредба:
Чл. 56. (1) На задължителна регистрация по този закон подлежат:
1. специализираните малки обекти за дестилиране;
2. обектите за винопроизводство на малки винопроизводители.
(2) За регистрираните обекти по ал. 1 Агенция "Митници" води регистър, който съдържа следната информация:
1. идентификационен номер на обекта;
2. (изм. - ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г.) наименование, седалище и адрес на управление, единен идентификационен код на лицето;
3. адрес на обекта;
4. (доп. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г.) видовете акцизни стоки с код по КН, които могат да бъдат произвеждани;
5. дата на регистрация;
6. дата на прекратяване на регистрацията.
(3) Формата на регистъра по ал. 2 се определя с правилника за прилагане на закона.
Препращане към подзаконов нормативен акт:
ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ

Чл. 36. (В сила от 23.05.2006 г.) (1) В Централното митническо управление на Агенция "Митници" се води електронен регистър на специализираните малки обекти за дестилиране и на обектите за винопроизводство на малки винопроизводители в съответствие с чл. 56, ал. 2 от закона.
(2) Регистърът по ал. 1 е публичен и се публикува в Интернет на страницата на Агенция "Митници".