Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
Регистър на регистрираните търговци на зърно
Закон:
ЗАКОН за съхранение и търговия със зърно
Институция/Администратор на регистъра:
Национална служба по зърното
Web страница на регистъра:
ОНЛАЙН
ИМА ДАННИ ЗА АКТУАЛНОСТ
Формат на данните:
WORD ФАЙЛ
ОПИСАНИЕ НА ПДИ
Регистърът съдържа: наименование на търговеца, вид на търговеца или дружеството, град на регистрация.
Законова разпоредба:
ЗАКОН ЗА СЪХРАНЕНИЕ И ТЪРГОВИЯ СЪС ЗЪРНО
Отразена деноминацията от 05.07.1999 г.

Обн. ДВ. бр.93 от 11 Август 1998г., изм. ДВ. бр.101 от 12 Декември 2000г., изм. ДВ. бр.9 от 31 Януари 2003г., изм. ДВ. бр.58 от 27 Юни 2003г., изм. ДВ. бр.69 от 23 Август 2005г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.34 от 25 Април 2006г., изм. ДВ. бр.55 от 7 Юли 2006г., изм. ДВ. бр.82 от 10 Октомври 2006г., изм. ДВ. бр.16 от 15 Февруари 2008г., изм. ДВ. бр.54 от 13 Юни 2008г., изм. ДВ. бр.69 от 5 Август 2008г., изм. ДВ. бр.100 от 21 Ноември 2008г., изм. ДВ. бр.88 от 9 Ноември 2010г., изм. ДВ. бр.8 от 25 Януари 2011г.

Чл. 24. (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2003 г.) (1) Търговците на зърно се вписват в регистър на Националната служба по зърното въз основа на подадено заявление-декларация по образец.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 55 от 2006 г., изм., бр. 54 от 2008 г.) В регистъра по ал. 1 се вписват физически или юридически лица, които са регистрирани по действащото законодателство в Република България или по законодателството на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

Препращане към подзаконов нормативен акт:
НАРЕДБА № 40 от 15.09.2003 г. за реда на регистриране на търговците на зърно, водене и съхранение на регистъра и за осъществяване на контрол върху тяхната дейност
Издадена от министъра на земеделието и горите, обн., ДВ, бр. 84 от 23.09.2003 г., изм. и доп., бр. 7 от 24.01.2006 г., бр. 64 от 18.07.2008 г.

Чл. 9. Регистърът на търговците на зърно се води и съхранява в НСЗФ от длъжностни лица, определени от изпълнителния директор на службата, които:

1. вписват в двудневен срок в регистъра заповедите по чл. 5, ал. 1 , чл. 7, ал. 2 и чл. 8, ал. 3 ;


2. водят регистрационните преписки;


3. дават справки и издават документи за вписаните обстоятелства.

Чл. 10. (1) Регистърът на търговците на зърно съдържа:

1. идентификационен номер на търговеца и дата на вписването;


2. фирма, седалище, адрес на управление или постоянен адрес и предмет на дейност на търговеца, а за капиталовите дружества - и размер на капитала;


3. законен представител на търговеца;


4. заповедите по чл. 5, ал. 1 , чл. 7, ал. 2 и чл. 8, ал. 3 ;


5. дата на подновяване на регистрацията;


6. дата на изменение или заличаване на регистрацията;


7. (нова - ДВ, бр. 7 от 2006 г., изм., бр. 64 от 2008 г.) БУЛСТАТ или ЕИК;


8. (нова - ДВ, бр. 7 от 2006 г., изм., бр. 64 от 2008 г.) идентификационен номер по ДДС.


(2) За всеки вписан търговец се открива регистрационна преписка, в която се подреждат всички постъпили документи, свързани с вписването.

Чл. 11. (1) Регистърът се води в прошнуровани и прономеровани книги. За всеки търговец се открива партида.

(2) След всяко вписване длъжностното лице се подписва. В регистъра не се допускат изтривания и зачертавания. Допуснатите грешки се поправят със заповед на изпълнителния директор на НСЗФ.


(3) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2006 г.) Регистърът се води и в електронен вид.

Чл. 12. (1) (Отм. - ДВ, бр. 7 от 2006 г.).

(2) (Доп. - ДВ, бр. 7 от 2006 г.) Регистърът е публичен. Всеки има право да получи документ за вписаните в регистъра обстоятелства след заплащане такса по Тарифата за таксите, които се събират от Националната служба по зърното и фуражите . Той може да бъде преглеждан в определените часове в присъствието на длъжностно лице.

Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2006 г., бр. 64 от 2008 г.) Националната служба по зърното и фуражите публикува списък на регистрираните търговци на зърно, който съдържа наименованието на търговците и БУЛСТАТ/ЕИК, на интернет страницата на службата и го предоставя на Министерството на земеделието и храните за публикуване на интернет страницата на министерството. Информацията се актуализира всеки месец.