Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
Регистър на решенията на Висшия Съдебен Съвет
Закон:
Закон за съдебната власт
Институция/Администратор на регистъра:
Висш съдебен съвет
Web страница на регистъра:
Законова разпоредба:
Закон за съдебната власт
Дейност и организация на Висшия съдебен съвет
Чл. 30. (1) За осъществяване на правомощията си, определени в Конституцията, Висшият съдебен съвет извършва следните дейности:
т.15. създава и поддържа електронен публичен регистър на всички свои решения и мотивите към тях;