Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
Регистър на сертифицираните сравнителни материали
Закон:
Закон за измерванията
Институция/Администратор на регистъра:
Български институт по метрология
Web страница на регистъра:
ОНЛАЙН
Формат на данните:
PDF ФАЙЛ
ОПИСАНИЕ НА ПДИ
В регистъра са въведени: Номер в регистъра на ССМ; Наименование и
характеристика на ССМ; Сертифицирани стойности
неопределеност; Производител - Адрес.
Законова разпоредба:
чл.22 (7) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2005 г.) Българският институт по метрология води регистър на сертифицираните сравнителни материали и публикува информация за тях в официалния си бюлетин.