Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
Регистър на специалистите, утвърдени за вещи лица при окръжните и административните съдилища
Закон:
Закон за съдебната власт
Институция/Администратор на регистъра:
Министерство на правосъдието
Web страница на регистъра:
ОНЛАЙН
ИМА ДАННИ ЗА АКТУАЛНОСТ
Формат на данните:
WORD ФАЙЛ
ОПИСАНИЕ НА ПДИ
Регистърът съдържа 5 списъка на вещи лица към окръжните и административни съдилища в страната за 2009 г. (разпределени по райони на Апелативни съдилища в страната, които всъщност обхващат всички областни градове) и същите 5 списъка, структурирани по същия начин за 2010 г. Всеки от списъците съдържа следните данни за конкретния специалист, утвърден за вещо лице: Три имена, Адрес, Телефон и Специалност на вещото лице. Вещите лица са подредени в няколко класа, според експертизите, които извършват, както следва (не винаги в същия ред и брой):

1. Клас "Криминалистични експертизи" ;
2. Клас "Съдебномедицински експертизи" ;
3. Клас "Съдебна експертиза на психичното състояние";
4. Клас "Съдебно-икономически експертизи" ;
5. Клас "Съдебни инженерно-технически експертизи" ;
6. Клас "Съдебно-биологични експертизи
7. Клас "Експертизи на материали, вещества и изделия";
8. Клас "Съдебни селскостопански експертизи" ;
9. Клас "Съдебни изкуствоведски експертизи"
10. Клас "Други съдебни експертизи";

Тези списъци се обнародват и в Държавен вестник (ДВ), поради което във всеки списък е посочен и съответният брой на ДВ.
ОПИСАНИЕ НА РЕГИСТЪРА
Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1, от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Велико Търново, Габрово, Ловеч, Плевен и Русе към Апелативен съд - Велико Търново, за 2009 г.

Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Велико Търново, Габрово, Ловеч, Плевен и Русе към Апелативен съд - Велико Търново, за 2010 г.

Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища в Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян, Стара Загора и Хасково към Апелативен съд - Пловдив, за 2009 г.

Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища в Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян, Стара Загора и Хасково към Апелативен съд - Пловдив, за 2010 г.

Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт при окръжните и административните съдилища в Бургас, Сливен и Ямбол към Апелативен съд - Бургас, за 2009 г.

Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт при окръжните и административните съдилища в Бургас, Сливен и Ямбол към Апелативен съд - Бургас, за 2010 г.

Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от Комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Варна, Добрич, Разград, Силистра, Търговище и Шумен към Апелативен съд - Варна, за 2009 г.

Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от Комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Варна, Добрич, Разград, Силистра, Търговище и Шумен към Апелативен съд - Варна, за 2010 г.

Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища в София-град, София, Благоевград, Видин, Враца, Кюстендил, Монтана, Перник към Апелативен съд - София, 2009 г.

Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища в София-град, София, Благоевград, Видин, Враца, Кюстендил, Монтана, Перник към Апелативен съд – София, за 2010 г.
Законова разпоредба:
Чл. 398. (1) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2011 г., в сила от 4.01.2011 г.) За всеки съдебен район на окръжен и на административен съд, както и за специализирания наказателен съд се съставят списъци на специалистите, утвърдени за вещи лица.

(2) Върховният касационен съд, Върховният административен съд, Върховната касационна прокуратура, Върховната административна прокуратура и Националната следствена служба при необходимост утвърждават отделни списъци за нуждите на своята дейност.

(3) Когато нуждите на съответния орган на съдебната власт налагат това, той може да назначи вещо лице от списъците на други съдебни райони.

(4) Списъците по ал. 1 и 2 са публични.

Чл. 401. (1) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2009 г., бр. 1 от 2011 г., в сила от 4.01.2011 г.) Списъците по чл. 398, ал. 1 се утвърждават от комисия в състав: председателят на апелативния съд или определен от него съдия, председателят на апелативния специализиран наказателен съд или определен от него съдия, апелативният прокурор или определен от него прокурор, ръководителят на апелативната специализирана прокуратура или определен от него прокурор, председателят на окръжния съд, председателят на специализирания наказателен съд, окръжният прокурор, ръководителят на специализираната прокуратура и председателят на административния съд.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2009 г.) Списъците по чл. 398, ал. 2 се утвърждават от комисия в състав: председателят на Върховния касационен съд, председателят на Върховния административен съд и главният прокурор.

(3) Утвърдените списъци се изпращат на министъра на правосъдието за обнародване в "Държавен вестник" и за публикуване в интернет.