Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
Регистър на стокови кокошки носачки отглеждани в неуголемени клетки, отговарящи по размер и наклон
Закон:
Закон за ветеринарно медицинската дейност
Институция/Администратор на регистъра:
Българска агенция по безопасност на храните
Web страница на регистъра:
ОНЛАЙН
ИМА ДАННИ ЗА АКТУАЛНОСТ
Формат на данните:
PDF ФАЙЛ
ОПИСАНИЕ НА ПДИ
Регистърът представлява списък, който съдържа Област, Адрес на обекта, Собственик, Регистрационен номер, Капацитет и Брой птици.
ОПИСАНИЕ НА РЕГИСТЪРА
Няма.
Законова разпоредба:
чл. 7. (2) В БАБХ се водят публични регистри на:

1. животновъдните обекти;

(3) Регистрите по ал. 2 се публикуват на електронната страница на Министерството на земеделието и храните.
Препращане към подзаконов нормативен акт:
НАРЕДБА № 31 от 29.12.2005 г. за мерките за профилактика, ограничаване и ликвидиране на Нюкясълската болест (псевдочума) по птиците и за условията и реда за прилагането им

Чл. 5. (1) За предпазване на страната от разпространение на НБП НВМС провежда следните профилактични мерки:

1. регистрация на птицевъдните обекти съгласно чл. 7, ал. 2, т. 1 ЗВД;