Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
Регистър на свлачищните райони
Закон:
Закон за устройство на територията
Институция/Администратор на регистъра:
Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Законова разпоредба:
Чл. 95. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) (1) Дейностите по регистрирането и мониторинга на свлачищните райони на територията на Република България като превантивни мерки за предотвратяване на аварии и щети се осъществяват от Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

(2) Министерството на регионалното развитие и благоустройството води публичен регистър на свлачищните райони.

Препращане към подзаконов нормативен акт:
Има специална процедура, описана на сайта на МРРБ. Запазила съм я на файл