Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
Регистър на съоръжения, построени в некоригирани участъци на реки извън границите на населени места
Закон:
Закон за водите
Институция/Администратор на регистъра:
Басейнова дирекция
Законова разпоредба:
Чл. 135. (1) (Предишен текст на чл. 135, доп. - ДВ, бр. 61 от 2010 г.) За поддържане на количеството и необходимото качество на водите:
1. министърът на околната среда и водите утвърждава методика за определяне на минимално допустим отток в реките;
1а. (нова - ДВ, бр. 65 от 2006 г., в сила от 11.08.2006 г.) Министерският съвет приема наредба за ползването на повърхностните води;
Препращане към подзаконов нормативен акт:
НАРЕДБА ЗА ПОЛЗВАНЕТО НА ПОВЪРХНОСТНИТЕ ВОДИ

Чл. 87. (1) За съоръжения, построени в некоригирани участъци на реки извън границите на населени места като част от водностопански системи, изгубили вече първоначалното си предназначение, както и самостоятелни такива и за които няма издадени разрешителни по ЗВ, се водят електронни регистри.
(2) Регистрите по ал. 1 се водят от басейновите дирекции и съдържат информация за:
1. воден обект, поречие;
2. местоположение - местност, населено място, община, област;
3. надморска височина, географски координати;
4. вид на съоръжението;
5. технически параметри на съоръжението;
6. състоянието на съоръжението;
7. собственик или ползвател, правоприемник;
8. периодичност на технически контрол на съоръжението;
9. наличие на зона за защита на водите.