Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
Регистър на съоръженията за минерални води
Закон:
Закон за водите
Институция/Администратор на регистъра:
Басейнова дирекция
Адрес за справки:
(за офлайн регистри)
http://www.moew.government.bg/manage/water/registers_mw.html
ОНЛАЙН
Формат на данните:
EXCEL ФАЙЛ
ОПИСАНИЕ НА ПДИ
Регистърът преставлява списък от близо 50 таблици в Excel (с приблизително еднаква структура) на страницата на МОСВ. Предоставена е информация за три от райони за басейново управление на водите - Дунавски, Черноморски и Източнобеломорски; данни за Западнобеломорски район липсват.

Във всеки един от файловете се съдържа следната информация:

1. Име на съоръжението
2. Номер на акта за изключителна държавна собственост на находището на минерални води
3. Номер на акта за публична държавна собственост на съоръженията за минерални води
4. Находище на минерални води
5. Вид на съоръженията (водовземно, проучвателно или за мониторинг)
6. Данни за съоръженията, предназначени за водовземане
- Година на изграждане, каптиране
- Географски координати - N
- Географски координати - E
- Геодезически координати - X
- Геодезически координати -Y
- Надморска височина на устието (м)
- Дълбочина (м)
7. Конструктивни характеристики за съоръженията, предназначени за водовземане
8. Данни за устиевото оборудване на съоръженията
- Технически характеристики на оборудването (често липсва информация)
- Състояние на оборудването (често липсва информация)
9. Данни за санитарно-охранителната зона (чето липсват всякакви данни)
- Геодезически координати на характерни точки на вътрешния пояс (пояс І) - опис
- Геодезически координати на характерни точки на външния пояс - опис
- Списък на имотите, попадащи в санитарно-охранителната зона (текст)
- Номер на заповедта за определяне на санитарно-охранителната зона;
- Номер на заповедта (протокола) за утвърждаване на експлоатационните ресурси на находището
- Номер на балнеологична оценка на минералните води от съоръжението.
ОПИСАНИЕ НА РЕГИСТЪРА
Няма.
Законова разпоредба:
Чл. 118г. (Нов - ДВ, бр. 65 от 2006 г., в сила от 11.08.2006 г.) (1) (Отм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г.)
(2) (Отм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г.)
(3) (Доп. - ДВ, бр. 61 от 2010 г.) Директорите на басейновите дирекции водят регистри на водовземните съоръжения за подземни, включително минерални, води на територията на съответния район за басейново управление, включително на съоръженията, които са:
1. оборудвани за експлоатация;
2. (доп. - ДВ, бр. 61 от 2010 г.) необорудвани за експлоатация, включително определените като съоръжения за мониторинг и наблюдателни сондажи в находищата на минерални води;
3. консервирани;
4. ликвидирани;
5. за задоволяване на собствените потребности на гражданите.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., доп. - ДВ, бр. 61 от 2010 г.) Вписването в регистрите по ал. 3 се извършва при условия и по ред, определени в наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 2.
(5) Водовземни съоръжения за подземни води, които не са вписани в регистъра по ал. 3, се ликвидират.
Препращане към подзаконов нормативен акт:
НАРЕДБА № 1 ОТ 10 ОКТОМВРИ 2007 Г. ЗА ПРОУЧВАНЕ, ПОЛЗВАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ПОДЗЕМНИТЕ ВОДИ

Чл. 83. (1) Минералните води - изключителна държавна собственост, и съоръженията за подземни води - публична държавна собственост, се стопанисват в интерес на обществото и с грижата на добър стопанин.
(2) Стопанисването на минералните води по ал. 1 включва и:
1. стопанисване на съоръженията за минерални води - изключителна държавна собственост, съгласно приложение № 2 към чл. 14, т. 2 от Закона за водите;
2. проучване или допроучване на находищата на минерални води;
3. поддържане на публичен регистър на съоръженията за минерални води от находищата на минерални води по приложение № 2 към чл. 14, т. 2 от Закона за водите.
(3) Стопанисването на съоръженията за подземни води - публична държавна собственост, включва:
1. съоръженията от мрежите за мониторинг на подземните води, и
2. наблюдателните сондажи, изградени с държавни средства.
(4) Стопанисването на съоръженията по ал. 2, т. 1 включва:
1. подготвяне на документацията за актуване на съоръженията като публична държавна собственост;
2. поддържане на водовземните съоръжения, оборудването им за мониторинг и надземното им оборудване в добро техническо състояние;
3. проектиране, изграждане и експлоатация на санитарно-охранителни зони в случаите, предвидени в Закона за водите;
4. поставяне и поддържане на трайна маркировка за идентификация на съоръженията съгласно акта за изключителна държавна собственост на минералните води;
5. привеждане на кранов режим или консервиране на съоръженията, за които не са предоставени права за водовземане, освен в случаите по чл. 58, ал. 2;
6. осигуряване експлоатацията на съоръженията, ако това се налага за осъществяване на общо водовземане за пиене и водоналиване от гражданите.
(5) Изграждане на съоръжения за минерални води се извършва само чрез възлагане на обществена поръчка от министъра на околната среда и водите по реда на Закона за обществените поръчки.
(6) Стопанисването на съоръженията по ал. 3 включва:
1. подготвяне на документацията за актуване на съоръженията като публична държавна собственост;
2. поддържане на съоръженията и надземното им оборудване в добро техническо състояние;
3. поставяне и поддържане на трайна маркировка за идентификация на съоръженията съгласно възприетия номер в мрежата за мониторинг на подземните води;
4. консервиране на наблюдателни сондажи, които не са включени в мрежите за мониторинг на подземните води, или ликвидирането им, когато по технически причини са негодни да изпълняват предназначението си.
(7) Идентифицирането на водовземните и наблюдателните съоръжения за минерални води - изключителна държавна собственост, и на съоръженията от мрежата за мониторинг на подземните води включва кодов номер, име на съоръжението, координатите му в Българска геодезическа система и надморската височина на терена в Балтийска височинна система.
(8) Проучване или допроучване на находищата на минерални води се изпълнява за:
1. неизучени находища, за които има само обща геоложка прогноза или хидрогеоложка индикация за доказване наличието на минерални води;
2. слабо изучени находища и находища без изградени съоръжения, предназначени за водовземане на минерални води, включително:
а) характеризиране на находището;
б) изграждане на съоръжения, предназначени за водовземане;
в) определяне на експлоатационните ресурси;
г) издаване на сертификат и/или балнеологична оценка за качеството на минералните води;
д) определяне на санитарно-охранителни зони около съоръженията.
(9) Регистърът по ал. 2, т. 3 съдържа:
1. регистрационен номер и дата на регистриране;
2. номер на акта за изключителна държавна собственост на находището на минерални води;
3. номер на акта за публична държавна собственост на съоръженията за минерални води;
4. находище на минерални води;
5. вид на съоръженията:
а) водовземно;
б) проучвателно или за мониторинг;
6. данни за съоръженията, предназначени за водовземане, включително:
а) година на изграждане;
б) географски и геодезически координати и надморска височина на устието на съоръжението съгласно чл. 26, ал. 1, 4 и 5;
в) дълбочина;
г) конструктивни характеристики;
д) напор или ниво на водата;
7. данни за устиевото оборудване на съоръженията:
а) технически характеристики на оборудването;
б) състояние на оборудването;
8. данни за санитарно-охранителната зона:
а) геодезически координати на характерни точки на вътрешния пояс;
б) геодезически координати на характерни точки на външния пояс;
в) списък на имотите, попадащи в санитарно-охранителната зона;
9. номер на заповедта за определяне на санитарно-охранителната зона;
10. номер на заповедта за утвърждаване на експлоатационните ресурси;
11. номер на сертификат и/или балнеологична оценка на минералните води от съоръженията.