Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
Регистър на съставените актове за административни нарушения и издадените наказателни постановления
Закон:
Закон за предотвраняване и установване на конфликт на интереси
Институция/Администратор на регистъра:
Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
Законова разпоредба:
Чл. 22и. (Нов - ДВ, бр. 97 от 2010 г., в сила от 1.04.2011 г.) (1) Комисията води и поддържа:

1. регистър на получените сигнали за конфликт на интереси и на издадените решения за установяване на конфликт на интереси;

2. регистър на съставените актове за административни нарушения и издадените наказателни постановления.

(2) В регистъра по ал. 1, т. 1 се описват пореден номер и дата на сигнала за конфликт на интереси, подателят на сигнала, кратко описание на сигнала, номер, дата и съдържание на решението.

(3) В регистъра по ал. 1, т. 2 се описват датата и съдържанието на акта за установяване на нарушението, номерът и датата на издаденото наказателно постановление и описание на наложеното наказание.