Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
Регистър на търговците на едро, получили разрешение за търговия с медицински изделия
Закон:
Закон за медицинските изделия
Институция/Администратор на регистъра:
Изпълнителна агенция по лекарствата
Web страница на регистъра:
ОНЛАЙН
Формат на данните:
PDF ФАЙЛ
ОПИСАНИЕ НА ПДИ
Регистърът съдържа номер и дата на разрешенията или удостоверенията за търговия на едро с медицински изделия; име на търговеца, управител, адрес на склада, ръководител на склада, категория на медицинските изделя, за които се издава разрешението, графа "обстоятелства", в която се вписват съотносими бележки.
ОПИСАНИЕ НА РЕГИСТЪРА
няма
Законова разпоредба:
Чл. 6. В изпълнение на правомощията си по този закон ИАЛ:
...
10. (изм. - ДВ, бр. 110 от 2008 г.) създава и поддържа регистрите по чл. 31, ал. 2, чл. 58, ал. 1 и чл. 81;

Чл. 81. Изпълнителната агенция по лекарствата води регистър на издадените удостоверения или разрешения за търговия на едро с медицински изделия, който съдържа:
1. номер и дата на разрешенията или удостоверенията за търговия на едро с медицински изделия;
2. име, седалище и адрес на управление на лицата по чл. 77;
3. дата на прекратяване на разрешенията или удостоверенията по т. 1;
4. адрес на помещенията за съхранение и търговия на едро с медицински изделия;
5. име и адрес на лицата по чл. 78, ал. 2, т. 4;
6. име и адрес на лицата по чл. 78, ал. 5.