Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
Регистър на търговците, получили разрешение за извършване на дейностите: търговия с продукти за растителна защита в малки опаковки в селскостопанска аптека, преопаковане и фумигация
Закон:
Закон за защита на растенията
Институция/Администратор на регистъра:
Българска агенция по безопасност на храните
Web страница на регистъра:
ОНЛАЙН
Формат на данните:
PDF ФАЙЛ
ОПИСАНИЕ НА ПДИ
Регистърът представлява PDF файл, където търговците (близо 1000 на брой към 24.11.2011 г.) са просто изброени в списък. Може да бъде намерен на адрес: http://babh.government.bg/uploads/File/Registri/spisaktessa_17.06.2011g.pdf

Съдържа информация за 1) името, адреса и телефона на търговеца; 2) представително лице; 3) номер, дата и тип на разрешението.

Макар датата на последна актуализация да не е изрично упомената, от записите в списъка можем да съдим, че последното обновяване е било на 22.03.2011 г.
ОПИСАНИЕ НА РЕГИСТЪРА
Няма.
Законова разпоредба:
Чл. 23а.
(7) (Нова - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 5.04.2011 г.) В Българската агенция по безопасност на храните се създава и поддържа регистър на издадените разрешения, съответно на направените откази по чл. 23 и отнетите разрешения по чл. 23б, който съдържа:
1. вид, номер и дата на разрешението;
2. име, съответно фирма, и единния идентификационен код или код по БУЛСТАТ на търговеца;
3. седалище и адрес на управление и представител на търговеца;
4. вид и адрес на обекта/обектите (склад, селскостопанска аптека, цех за преопаковане, складово помещение (клетка);
5. име на лицето/лицата, осъществяващо/осъществяващи дейността в обекта;
6. име на производител и име на продукт/продукти за растителна защита и срок при разрешение за преопаковане;
7. промени във вписаните обстоятелства;
8. номер и дата на отказ за издаване на разрешение;
9. номер и дата на заповед за отнемане на разрешение.
(8) (Нова - ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 5.04.2011 г.) Регистърът се публикува на интернет страницата на Българската агенция по безопасност на храните и се актуализира при всяка промяна.