Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
Регистър на училищата, детските градини и обслужващите звена
Закон:
Закон за народната просвета
Институция/Администратор на регистъра:
Министерство на образованието, младежта и науката
Web страница на регистъра:
ОНЛАЙН
ИМА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ТЪРСЕНЕ
ИМА ДАННИ ЗА АКТУАЛНОСТ
Формат на данните:
БАЗА ДАННИ
ОПИСАНИЕ НА ПДИ
Регистърът дава възможност да търсите информация за училища и детски градини по област, община, населено място, вид училище и вид финансиране.
ОПИСАНИЕ НА РЕГИСТЪРА
Регистър на училищата, детските градини и обслужващите звена
Учебна 2011 / 2012 година.
Данните са актуални към 15 септември 2011 г.
Тук можете да получите информация за всяко училище, детска градина, или обслужващо звено в Република България, както и изучаваните в него профили и професии.
Законова разпоредба:
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. (Нов - ДВ, бр. 36 от 1998 г.) (1) Министърът на образованието, младежта и науката определя със заповед детските градини, училищата и обслужващите звена, които по смисъла на чл. 10, ал. 2 са държавни, в съответствие с критерии, посочени в правилника за прилагане на закона.

(2) Министерството на образованието, младежта и науката подготвя и поддържа регистър на държавните детски градини, на държавните и общинските училища и обслужващите звена, на детските градини и училища по чл. 11 и 12 и на духовните училища по чл. 30.