Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
Регистър на висшите училища
Закон:
Закон за висшето образование
Институция/Администратор на регистъра:
Министерство на образованието, младежта и науката
Web страница на регистъра:
ОНЛАЙН
ИМА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ТЪРСЕНЕ
ИМА ДАННИ ЗА АКТУАЛНОСТ
Формат на данните:
БАЗА ДАННИ
ОПИСАНИЕ НА ПДИ
Ригистърът съдържа данни за наименованието на висшето училище получило акредитация, датата на получената акредитация, дата на валидност на акредитацията, оценка на училището, програмна акредитация. Има възможност за търсене по наименованието на висшето училище, програмната акредитация включително по Акредитирани професионални направления и програмна акредитация за ОНС "Доктор" .
ОПИСАНИЕ НА РЕГИСТЪРА
АКРЕДИТИРАНИ ВИСШИ УЧИЛИЩА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

към 30 септември 2011 г.
Законова разпоредба:
Чл. 10. (2) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 1999 г., в сила от 02.07.1999 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 74 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г.) Министърът на образованието, младежта и науката:
3. организира поддържането на информационна система, която съдържа:
а) регистър на висшите училища, в който се вписват данни относно техните основни звена, филиали и откритите от тях професионални направления и специалности;
б) регистър на академичния състав на висшите училища на основен и допълнителен трудов договор;
в) регистър на всички действащи и прекъснали студенти и докторанти по степени на обучение и по професионални направления;
г) регистър на завършилите студенти и докторанти;
д) (нова - ДВ, бр. 69 от 2008 г.) регистър на банките, отпускащи кредити по Закона за кредитиране на студенти и докторанти.