Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
Регистър на водовземните съоръжения за минерални води от находищата по приложение № 2 към чл. 14, т. 2 от Закона за водите
Закон:
Закон за водите
Институция/Администратор на регистъра:
Басейнова дирекция
Законова разпоредба:
Чл. 118г. (Нов - ДВ, бр. 65 от 2006 г., в сила от 11.08.2006 г.) (1) (Отм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г.)
(2) (Отм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г.)
(3) (Доп. - ДВ, бр. 61 от 2010 г.) Директорите на басейновите дирекции водят регистри на водовземните съоръжения за подземни, включително минерални, води на територията на съответния район за басейново управление, включително на съоръженията, които са:
1. оборудвани за експлоатация;
2. (доп. - ДВ, бр. 61 от 2010 г.) необорудвани за експлоатация, включително определените като съоръжения за мониторинг и наблюдателни сондажи в находищата на минерални води;
3. консервирани;
4. ликвидирани;
5. за задоволяване на собствените потребности на гражданите.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., доп. - ДВ, бр. 61 от 2010 г.) Вписването в регистрите по ал. 3 се извършва при условия и по ред, определени в наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 2.
(5) Водовземни съоръжения за подземни води, които не са вписани в регистъра по ал. 3, се ликвидират.
Препращане към подзаконов нормативен акт:
НАРЕДБА № 1 ОТ 10 ОКТОМВРИ 2007 Г. ЗА ПРОУЧВАНЕ, ПОЛЗВАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ПОДЗЕМНИТЕ ВОДИ

Чл. 112. (1) Регистрите на водовземните съоръжения за подземни води включват:
1. съоръженията за подземни води, които се ползват или могат да бъдат ползвани за водовземане за стопански цели;
2. съоръженията - кладенци за задоволяване на собствените потребности на гражданите.
(2) В регистрите по ал. 1 не се включват съоръженията за:
1. минерални води от находищата по приложение № 2 към чл. 14, т. 2 от Закона за водите;
2. минерални води - публична общинска собственост;
3. водовземане при кризи;
4. водовземане за нестопански цели, собственост на юридически лица с нестопанска цел.
(3) Съоръженията по ал. 2 се включват в отделни регистри.
(4) Съоръженията по ал. 1, т. 1 и ал. 2 могат да бъдат:
1. оборудвани за експлоатация;
2. консервирани;
3. ликвидирани.
(5) Регистрите по ал. 1 и 3 се водят от:
1. директорите на басейнови дирекции - за регистрите на съоръженията по ал. 1 и ал. 2, т. 1 и 4;
2. министъра на държавната политика при бедствия и аварии - за регистъра на съоръженията по ал. 2, т. 3;
3. кметовете на общини - за регистрите на съоръженията по ал. 2, т. 2.
Чл. 122. Регистрите на съоръженията по чл. 112, ал. 1 и ал. 2, т. 4 са публични и достъпът до информацията, въведена в тях, се осигурява чрез интернет страниците на Министерството на околната среда и водите и на басейновите дирекции за управление на водите.