Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
Регистър на водовземните съоръжения за водовземане при кризи
Закон:
Закон за водите
Институция/Администратор на регистъра:
Министерство на вътрешните работи
Законова разпоредба:
Чл. 135. (1) (Предишен текст на чл. 135, доп. - ДВ, бр. 61 от 2010 г.) За поддържане на количеството и необходимото качество на водите:

2. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2006 г., в сила от 11.08.2006 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г.) министърът на околната среда и водите, министърът на регионалното развитие и благоустройството, министърът на здравеопазването и министърът на икономиката, енергетиката и туризма издават наредба за проучване, ползване и опазване на подземните води;
Препращане към подзаконов нормативен акт:
НАРЕДБА № 1 ОТ 10 ОКТОМВРИ 2007 Г. ЗА ПРОУЧВАНЕ, ПОЛЗВАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ПОДЗЕМНИТЕ ВОДИ

Чл. 112. (1) Регистрите на водовземните съоръжения за подземни води включват:
1. съоръженията за подземни води, които се ползват или могат да бъдат ползвани за водовземане за стопански цели;
2. съоръженията - кладенци за задоволяване на собствените потребности на гражданите.
(2) В регистрите по ал. 1 не се включват съоръженията за:
1. минерални води от находищата по приложение № 2 към чл. 14, т. 2 от Закона за водите;
2. минерални води - публична общинска собственост;
3. водовземане при кризи;
4. водовземане за нестопански цели, собственост на юридически лица с нестопанска цел.
(3) Съоръженията по ал. 2 се включват в отделни регистри.
(4) Съоръженията по ал. 1, т. 1 и ал. 2 могат да бъдат:
1. оборудвани за експлоатация;
2. консервирани;
3. ликвидирани.
(5) Регистрите по ал. 1 и 3 се водят от:
1. директорите на басейнови дирекции - за регистрите на съоръженията по ал. 1 и ал. 2, т. 1 и 4;
2. министъра на държавната политика при бедствия и аварии - за регистъра на съоръженията по ал. 2, т. 3;
3. кметовете на общини - за регистрите на съоръженията по ал. 2, т. 2.