Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
Регистър на всички действащи и прекъснали студенти и докторанти
Закон:
Закон за висшето образование
Институция/Администратор на регистъра:
Министерство на образованието, младежта и науката
Web страница на регистъра:
ОНЛАЙН
ИЗИСКВА РЕГИСТРАЦИЯ
ИМА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ТЪРСЕНЕ
ИМА ДАННИ ЗА АКТУАЛНОСТ
Формат на данните:
БАЗА ДАННИ
ОПИСАНИЕ НА ПДИ
В регистъра на действащи и прекъснали студенти може да се влезе с ЕГН на лицето, което искате да проверите. Намирате името на лицето и неговия статус, както Висшето училище или филиала. Възможно е по-подробно търсене с факултетния номер на студента на специалността.
ОПИСАНИЕ НА РЕГИСТЪРА
Регистър на действащи и прекъснали студенти
Законова разпоредба:
Чл. 10. (2) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 1999 г., в сила от 02.07.1999 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 74 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г.) Министърът на образованието, младежта и науката:
3. организира поддържането на информационна система, която съдържа:
а) регистър на висшите училища, в който се вписват данни относно техните основни звена, филиали и откритите от тях професионални направления и специалности;
б) регистър на академичния състав на висшите училища на основен и допълнителен трудов договор;
в) регистър на всички действащи и прекъснали студенти и докторанти по степени на обучение и по професионални направления;
г) регистър на завършилите студенти и докторанти;
д) (нова - ДВ, бр. 69 от 2008 г.) регистър на банките, отпускащи кредити по Закона за кредитиране на студенти и докторанти.
Препращане към подзаконов нормативен акт:
ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И АКРЕДИТАЦИЯ