Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
Регистър на защитените територии и защитените зони
Закон:
Закон за биологичното разнообразие; Закон за защитените територии
Институция/Администратор на регистъра:
Изпълнителна агенция по околна среда
Web страница на регистъра:
ОНЛАЙН
ИМА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ТЪРСЕНЕ
Формат на данните:
БАЗА ДАННИ
ОПИСАНИЕ НА ПДИ
Регистърът съдържа данни за официално обявените защитени територии или защитени зони за част от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000. Съдържащите данни се отнасят за наименованието, уникалния идентификационен код, категорията на защитената територия или защитената зона, местоположението, площта, местоположението – землища, общини, области, РДГ (ДГС и ДЛС), РИОСВ, в които попада; № и дата на заповедите за обявяване и промяна; № и дата на Държавен вестник; актуални забрани и режими; цел и предмет на обявяване; припокриване с други защитени обекти, карта на обекта. В някои записи се съдържа и снимка на обекта.
Регистърът дава възможност за търсене по:
1. уникален идентификационен код; наименование; категория (за защитена територия - резерват, национален парк, природна забележителност, поддържан резерват, природен парк, защитена местност; за защитена зона – по 33- по директивата за птиците; 33 по директивата за местообитанията );
2. по местонахождение – област, община, населено място
3. По Регионална инспекция по околна среда и водите
4. По Регионална дирекция по горите
5. По видове птици или местообитания
Регистърът има отделна секци я, даваща пояснения за съдържанието и за начина на работа с регистъра, както и речник на основни термини, нормативни документи и връзки с други институции.
ОПИСАНИЕ НА РЕГИСТЪРА
Този интернет сайт представлява електронен регистър на защитените територии, обявени по Закона за защитените територии, и защитените зони, част от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000, обявени по Закона за биологичното разнообразие. Той предоставя възможност за търсене по различни критерии и изобразяване на информация за тях.

В регистъра се поддържат актуални данни за характеристиките на всяка официално обявена със заповед на Министъра на околната среда и водите защитена територия или защитена зона. Тези данни включват: уникален идентификационен код; наименование; категория; актуална площ (в ха); местоположение – землища, общини, области, РДГ (ДГС и ДЛС), РИОСВ, в които попада; № и дата на заповедите за обявяване и промяна; № и дата на Държавен вестник; актуални забрани и режими; цел и предмет на обявяване; припокриване с други защитени обекти; карта на обекта; снимка на някои обекти.
Законова разпоредба:
Закон за биологичното разнообразие

Обн. ДВ. бр.77 от 9 Август 2002г., изм. ДВ. бр.88 от 4 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.29 от 7 Април 2006г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.34 от 25 Април 2006г., изм. ДВ. бр.52 от 29 Юни 2007г., изм. ДВ. бр.64 от 7 Август 2007г., изм. ДВ. бр.94 от 16 Ноември 2007г., изм. ДВ. бр.43 от 29 Април 2008г., изм. ДВ. бр.19 от 13 Март 2009г., изм. ДВ. бр.80 от 9 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.103 от 29 Декември 2009г., изм. ДВ. бр.62 от 10 Август 2010г., изм. ДВ. бр.89 от 12 Ноември 2010г., изм. ДВ. бр.19 от 8 Март 2011г., изм. ДВ. бр.33 от 26 Април 2011г.

Чл. 18. (Доп. - ДВ, бр. 94 от 2007 г.) За обявените защитени зони и промените в тях Министерството на околната среда и водите и регионалните инспекции по околната среда и водите водят публични регистри.

Закон за защитените територии

Обн. ДВ. бр.133 от 11 Ноември 1998г., изм. ДВ. бр.98 от 12 Ноември 1999г., изм. ДВ. бр.28 от 4 Април 2000г., изм. ДВ. бр.48 от 13 Юни 2000г., доп. ДВ. бр.78 от 26 Септември 2000г., изм. ДВ. бр.23 от 1 Март 2002г., изм. ДВ. бр.77 от 9 Август 2002г., изм. ДВ. бр.91 от 25 Септември 2002г., изм. ДВ. бр.28 от 1 Април 2005г., изм. ДВ. бр.94 от 25 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.65 от 11 Август 2006г., изм. ДВ. бр.24 от 20 Март 2007г., изм. ДВ. бр.62 от 31 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.36 от 4 Април 2008г., изм. ДВ. бр.43 от 29 Април 2008г., изм. ДВ. бр.19 от 13 Март 2009г., изм. ДВ. бр.80 от 9 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.103 от 29 Декември 2009г., изм. ДВ. бр.19 от 8 Март 2011г.

Чл. 54. (Изм. - ДВ, бр. 23 от 2002 г.) (1) Министерството на околната среда и водите създава специализирани карта, регистър и информационна система на защитените територии.

(2) Съдържанието на специализираните карта, регистър и информационната система на защитените територии, както и редът за създаването и поддържането им, се определят с наредба на министъра на околната среда и водите и министъра на регионалното развитие и благоустройството.


(3) Данните от специализираните карта и регистър на защитените територии са публични и се предоставят за ползване от Министерството на околната среда и водите и неговите регионални органи срещу заплащане на такса по тарифа, одобрена от Министерския съвет.
Препращане към подзаконов нормативен акт:
НАРЕДБА № 2 ОТ 18 ДЕКЕМВРИ 2006 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪЗДАВАНЕТО И ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА НАЦИОНАЛНАТА СИСТЕМА ЗА МОНИТОРИНГ НА СЪСТОЯНИЕТО НА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ
Издадена от Министерството на околната среда и водите

Обн. ДВ. бр.3 от 12 Януари 2007г.

Чл. 8. (1) По предложение на изпълнителния директор на ИАОС министърът на околната среда и водите утвърждава списък на основните обекти и схеми по чл. 6 и 7, които определят базата за развитие и надграждане на НСМСБР. Утвърденият списък се публикува на интернет страницата на ИАОС.

Чл. 28. Изпълнителният директор на ИАОС осигурява достъп чрез Интернет до информацията с обществена значимост, която не представлява производствена или търговска тайна и не поставя в опасност опазването на застрашени видове и природни местообитания.