Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
Регистър на застрахователите и презастрахователите
Закон:
Закон за Комисията за финансов надзор
Институция/Администратор на регистъра:
Комисия за финансов надзор
Web страница на регистъра:
ОНЛАЙН
ИЗИСКВА РЕГИСТРАЦИЯ
ИМА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ТЪРСЕНЕ
Формат на данните:
БАЗА ДАННИ
EXCEL ФАЙЛ
PDF ФАЙЛ
HTML/TЕКСТОВ ФАЙЛ
ОПИСАНИЕ НА ПДИ
Съдържа списък с 45 дружества с цялата информация, която изисква Наредба №15.

На сайта на КФН достъпът до списъците със застрахователи и презастрахователи също е възможен. Съдържат наименование, адрес за кореспонденция и номера на телефони, факсове и имейли.
ОПИСАНИЕ НА РЕГИСТЪРА
Няма
Законова разпоредба:
РЕГИСТРИ КЪМ КОМИСИЯТА

Регистри
Чл. 30. (1) Комисията води публични регистри за:

1. регулираните пазари на ценни книжа;
2. инвестиционните посредници;
3. публичните дружества и други емитенти на ценни книжа;
4. инвестиционните дружества;
5. управляващите дружества и управляваните от тях договорни фондове;
6. физическите лица, които по договор непосредствено извършват инвестиционни консултации и сделки с ценни книжа;
7. застрахователите и презастрахователите;
8. здравноосигурителните дружества;
9. застрахователните брокери и застрахователните агенти;
10. дружествата за допълнително социално осигуряване, управляваните от тях фондове и професионалните схеми;
11. осигурителните посредници на дружествата за допълнително социално осигуряване;
12. лицата, които имат призната правоспособност на отговорен актюер;
13. агенциите за кредитен рейтинг, регистрирани от комисията съгласно Регламент 1060/2009.

(2) Подлежащите на вписване обстоятелства, воденето и съхраняването на регистрите на комисията, както и процедурите, осигуряващи функционирането на регистрите като единна информационна система, се уреждат с наредба.Препращане към подзаконов нормативен акт:
НАРЕДБА № 15 ОТ 5 МАЙ 2004 Г. ЗА ВОДЕНЕТО И СЪХРАНЯВАНЕТО НА РЕГИСТРИТЕ ОТ КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР И ЗА ПОДЛЕЖАЩИТЕ НА ВПИСВАНЕ ОБСТОЯТЕЛСТВА

Обстоятелства, подлежащи на вписване в регистъра на застрахователите и презастрахователите (Загл. изм. - ДВ, бр. 53 от 2006 г.)
Чл. 25. (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2006 г.) (1) В регистъра на застрахователите и презастрахователите, които са получили лиценз за извършване на застраховане, презастраховане или застраховане и презастраховане по чл. 29 от Кодекса за застраховането (КЗ), се вписват:
1. решението на комисията, с което се издава лиценз за извършване на застраховане, презастраховане или на застраховане и презастраховане;
2. решението на комисията, с което се издава допълнителен лиценз за разширяване на предмета на дейност на застраховател с дейност по презастраховане, съответно на презастраховател с дейност по застраховане;
3. решението на комисията за издаване на допълнителен лиценз за нов вид застраховка или за допълване на лиценза по вид застраховка с нови рискове;
4. решението на комисията за издаване на лиценз за извършване на застрахователна дейност в трета държава чрез клон; копие от лиценза за извършване на застрахователна дейност от компетентния орган на съответната трета държава;
5. (*) държавите членки, в които застрахователят извършва дейност при условията на правото на установяване, седалището на клона в държавата членка, неговият адрес и името на упълномощения представител на клона;
6. (*) държавите членки, в които застрахователят извършва дейност при условията на свободата на предоставяне на услуги;
7. името (собствено, бащино и фамилно) на отговорния актюер на застрахователя, съответно на презастрахователя;
8. името (собствено, бащино и фамилно) на ръководителя на специализираната служба за вътрешен контрол на застрахователя;
9. имената (собствено, бащино и фамилно) на лицата, които притежават пряко, заедно със или чрез свързани лица 10 или повече от 10 на сто от гласовете в общото събрание на застрахователното дружество или друго участие, което им дава възможност да го контролират; за юридическо лице съответно се вписват наименованието, кодът по БУЛСТАТ, седалището, адресът на управление и предметът на дейност;
10. имената (собствено, бащино и фамилно) на регистрираните одитори по чл. 102, ал. 1 КЗ, утвърдени от заместник-председателя, ръководещ управление "Застрахователен надзор"; за регистрираните одитори - юридически лица, съответно се вписват наименованието, кодът по БУЛСТАТ, седалището и адресът на управление;
11. разрешението на заместник-председателя, ръководещ управление "Застрахователен надзор", за прехвърляне на всички или част от застрахователните портфейли на застраховател;
12. списък на застрахователните агенти, с които застрахователят има сключени договори за застрахователно агентство съгласно чл. 170, ал. 1 КЗ;
13. годишният финансов отчет по чл. 26, ал. 1 от Закона за счетоводството;
14. консолидираните отчети по чл. 100 КЗ;
15. тримесечните отчети на застрахователя по чл. 99, ал. 1, т. 3 КЗ;
16. решението на комисията за отнемане на лиценза за извършване на отделен вид застраховка;
17. решението на комисията за отнемане на лиценза за извършване на застраховане, презастраховане или застраховане и презастраховане;
18. имената (собствено, бащино и фамилно) на назначените квестори по чл. 36, ал. 5 КЗ или по чл. 302, ал. 3, т. 3 КЗ;
19. имената (собствено, бащино и фамилно) на назначените ликвидатори по чл. 123, ал. 2 КЗ;
20. решението на комисията за отправяне на искане за откриване на производство по несъстоятелност;
21. решението на комисията за отправяне на искане за откриване на производство по ликвидация по чл. 123, ал. 1 КЗ;
22. решението на заместник-председателя, ръководещ управление "Застрахователен надзор", за одобряване на плана за ликвидация или за определяне на условията в него по чл. 123, ал. 4 КЗ;
23. имената (собствено, бащино и фамилно) на назначените синдици по чл. 131, ал. 1, т. 8 КЗ.
(2) За застрахователите от трета държава, които са получили лиценз за извършване на застраховане, презастраховане или застраховане и презастраховане по чл. 42 КЗ чрез клон, регистриран по Търговския закон, в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 7 ЗКФН се вписват съответно обстоятелствата по ал. 1, т. 1 - 3, 5, 6, 8 - 17, 19 и 20, както и:
1. лицензът за извършване на застрахователна дейност, издаден от компетентния орган по седалището на застрахователя;
2. решението по чл. 47, ал. 4 КЗ;
3. консолидираните годишни отчети по чл. 99, ал. 2 КЗ.
(3) (*) За застрахователите от държава членка, извършващи дейност в Република България при условията на правото на установяване, в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 7 ЗКФН се вписват:
1. седалището и адресът на управление на клона на застрахователя в Република България;
2. името на упълномощения представител на клона;
3. видовете застраховки, по които застрахователят ще извършва дейност в Република България.
(4) (*) За застрахователите от държава членка, извършващи дейност в Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги, в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 7 ЗКФН се вписват:
1. видовете застраховки, по които застрахователят ще извършва дейност в Република България;
2. името и адресът, съответно фирмата, седалището и адресът на управление на представителя по чл. 55, ал. 3 КЗ.