Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
Регистър на застрахователните брокери и застрахователните агенти
Закон:
Закон за Комисията за финансов надзор
Институция/Администратор на регистъра:
Комисия за финансов надзор
Web страница на регистъра:
ОНЛАЙН
ИЗИСКВА РЕГИСТРАЦИЯ
ИМА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ТЪРСЕНЕ
Формат на данните:
БАЗА ДАННИ
EXCEL ФАЙЛ
PDF ФАЙЛ
HTML/TЕКСТОВ ФАЙЛ
ОПИСАНИЕ НА ПДИ
Съдържа списък с 368 брокери и цялата информация, която изисква Наредба №15.

На сайта на КФН достъпът до списъците със застрахователни брокери и агенти е възможен. Изисква се търсене по критерий. Съдържат именаната им и видовете застраховки, които правят. А тези със юридическите лица - и булстат.
ОПИСАНИЕ НА РЕГИСТЪРА
Няма
Законова разпоредба:
РЕГИСТРИ КЪМ КОМИСИЯТА

Регистри
Чл. 30. (1) Комисията води публични регистри за:

1. регулираните пазари на ценни книжа;
2. инвестиционните посредници;
3. публичните дружества и други емитенти на ценни книжа;
4. инвестиционните дружества;
5. управляващите дружества и управляваните от тях договорни фондове;
6. физическите лица, които по договор непосредствено извършват инвестиционни консултации и сделки с ценни книжа;
7. застрахователите и презастрахователите;
8. здравноосигурителните дружества;
9. застрахователните брокери и застрахователните агенти;
10. дружествата за допълнително социално осигуряване, управляваните от тях фондове и професионалните схеми;
11. осигурителните посредници на дружествата за допълнително социално осигуряване;
12. лицата, които имат призната правоспособност на отговорен актюер;
13. агенциите за кредитен рейтинг, регистрирани от комисията съгласно Регламент 1060/2009.

(2) Подлежащите на вписване обстоятелства, воденето и съхраняването на регистрите на комисията, както и процедурите, осигуряващи функционирането на регистрите като единна информационна система, се уреждат с наредба.Препращане към подзаконов нормативен акт:
НАРЕДБА № 15 ОТ 5 МАЙ 2004 Г. ЗА ВОДЕНЕТО И СЪХРАНЯВАНЕТО НА РЕГИСТРИТЕ ОТ КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР И ЗА ПОДЛЕЖАЩИТЕ НА ВПИСВАНЕ ОБСТОЯТЕЛСТВА

Обстоятелства, подлежащи на вписване в регистъра на застрахователните брокери и застрахователните агенти

Чл. 27. (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2006 г.) (1) За застрахователните брокери - юридически лица, в регистъра се вписват:
1. решението на заместник-председателя, ръководещ управление "Застрахователен надзор", за вписване на застрахователния брокер в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 9 ЗКФН;
2. адресите на офисите на застрахователния брокер - юридическо лице, в които се извършва застрахователно посредничество;
3. наименованието на застрахователя, при когото застрахователният брокер е застрахован по реда на чл. 156 КЗ, и срокът на застраховката;
4. избраният начин за гарантиране на изпълнение на задълженията по чл. 155, ал. 1 КЗ; специалната клиентска сметка (номер, банка, клон) - в случаите, когато е избран този начин;
5. (*) държавите членки, в които застрахователният брокер извършва дейност при условията на правото на установяване;
6. (*) държавите членки, в които застрахователният брокер извършва дейност при условията на свободата на предоставяне на услуги;
7. решението на заместник-председателя, ръководещ управление "Застрахователен надзор", за заличаване на застрахователния брокер от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 9 ЗКФН.
(2) За застрахователните брокери - еднолични търговци, в регистъра се вписват съответно обстоятелствата по чл. 14, както и по ал. 1.
(3) За застрахователните агенти - юридически лица, в регистъра се вписват:
1. наименованието, седалището и адресът на управление на застрахователя по чл. 166, ал. 1 КЗ, с когото застрахователният агент има сключен договор за застрахователно агентство (за застрахователите от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 7 ЗКФН се вписва само наименованието), датата на сключването, съответно датата на прекратяването на договора, както и видовете застраховки, по които извършва застрахователно посредничество;
2. данните по т. 1 за другите застрахователи, с които застрахователният агент има сключен договор за застрахователно агентство в съответствие с чл. 166, ал. 2 КЗ, датата на сключването, съответно датата на прекратяването на договора, както и видовете застраховки, по които извършва застрахователно посредничество;
3. избраният начин за гарантиране на изпълнение на задълженията по чл. 167, ал. 5 КЗ във връзка с чл. 155, ал. 1 КЗ; специалната клиентска сметка (номер, банка, клон) - в случаите, когато е избран този начин;
4. наименованието на застрахователя, при когото застрахователният агент е застрахован по реда на чл. 167, ал. 2 КЗ, и срокът на застраховката, съответно декларацията от застрахователя, с когото застрахователният агент има сключен договор за застрахователно агентство, за поемане на пълна отговорност за неговите действия като посредник, датата на издаването й и нейният срок, ако декларацията е срочна;
5. (*) държавите членки, в които застрахователният агент извършва дейност при условията на правото на установяване;
6. (*) държавите членки, в които застрахователният агент извършва дейност при условията на свободата на предоставяне на услуги;
7. датата и основанието за заличаване на застрахователния агент от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 9 ЗКФН.
(4) За застрахователните агенти - еднолични търговци, в регистъра се вписват съответно обстоятелствата по чл. 14, както и по ал. 3.
(5) За застрахователните агенти - физически лица, в регистъра се вписват обстоятелствата по ал. 3, т. 1, 2, 4 - 7, както и:
1. името (собствено, бащино и фамилно);
2. адресът за кореспонденция;
3. специалната клиентска сметка (номер, банка, клон) по чл. 155, ал. 1, т. 2 КЗ, съответно декларацията по чл. 167, ал. 4 КЗ за поемане на пълна отговорност за действията на застрахователния агент;
4. наложените глоби от председателя на комисията, съответно от заместник-председателя, ръководещ управление "Застрахователен надзор", влезли в сила, законовите разпоредби, които са били нарушени, номерът и датата на наказателното постановление.
(6) (*) За застрахователните посредници от държава членка в регистъра се вписват:
1. името, съответно наименованието, на застрахователния посредник;
2. адресът, съответно седалището и адресът на управление, в държавата членка по регистрация;
3. регистрационният номер, ако има такъв;
4. видът на застрахователното посредничество, извършвано от посредника;
5. наименованието на застрахователя (застрахователите), от името и за сметка на когото посредникът извършва застрахователно посредничество - за застрахователните посредници, които са обвързани с един или повече застрахователи;
6. формата на извършване на дейността по застрахователно посредничество в Република България (при условията на правото на установяване или на свободата на предоставяне на услуги); седалището и адресът на управление на клона в Република България - при извършване на дейност при условията на правото на установяване;
7. датата на прекратяване на извършването на дейността на посредника и правното основание.
(7) (*) Данните по ал. 6 се вписват в регистъра по инициатива на заместник-председателя, ръководещ управление "Застрахователен надзор", въз основа на сведенията, предоставени от компетентните органи на държавите членки по регистрацията на застрахователните посредници.
(8) (*) За застрахователните посредници по ал. 6 не се прилага чл. 14.