Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
Регистър за предоставените концесии за води - изключителна държавна собственост
Закон:
Закон за водите
Институция/Администратор на регистъра:
Министерство на околната среда и водите
Web страница на регистъра:
ОНЛАЙН
ИМА ДАННИ ЗА АКТУАЛНОСТ
Формат на данните:
EXCEL ФАЙЛ
ОПИСАНИЕ НА ПДИ
Регистърът включва данни:
1. № на разрешителното
2.Дата на издаване
3.Код на басейнова дирекция
4.Титуляр
5. Лице, което представлява титуляра (пълномощник)
6.Седалище на титуляра - населено място, община, район, област
7. Адрес за кореспонденция
8.Име на водния обект
9.Водовземно съоръжение (водоизточник)
10. Поречие
11.Цели на водоползването/ползването
12.Място на водовземането -административно-териториална единица
13.Разпределение на разрешеното водно количество [m3] или л/сек -денонощно, месечно, сезонно, годишно
14.Срок на действие - начален и краен
15.Забележка - продължение на договора за концесия, прекратен, изменен
ОПИСАНИЕ НА РЕГИСТЪРА
Регистър на разрешителните за водовземане от минерални води - изключителна държавна собственост
Законова разпоредба:
Чл. 183. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2006 г., в сила от 11.08.2006 г.) Министърът на околната среда и водите:
1. (изм. - ДВ, бр. 61 от 2010 г.) води регистър за разрешителните по чл. 52, ал. 1, т. 1;
2. води регистър за предоставените концесии за води - изключителна държавна собственост;


Чл. 184. (1) (Доп. - ДВ, бр. 61 от 2010 г.) Регистрите по този раздел са публични и се обявяват на интернет страниците на басейновите дирекции за управление на водите и на Министерството на околната среда и водите.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 61 от 2010 г.).

(3) (Нова - ДВ, бр. 61 от 2010 г.) Съдържанието на регистрите по чл. 182, ал. 1, т. 1, букви "а", "б", "г", "д", "е" и "ж", т. 3, 4 и 5 и чл. 183, т. 1 се определя с наредбите по чл. 135, ал. 1, т. 1а, 2, 6 и 13.