Warning: Illegal string offset 'Institution' in /home/aipbg/addon_domains/publicregisters.info/www/sitecenter/registers/view_processor.php on line 30

Warning: Illegal string offset 'Institution' in /home/aipbg/addon_domains/publicregisters.info/www/sitecenter/registers/view_processor.php on line 33

Warning: Illegal string offset 'Institution' in /home/aipbg/addon_domains/publicregisters.info/www/sitecenter/registers/view_processor.php on line 35

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/aipbg/addon_domains/publicregisters.info/www/sitecenter/registers/view_processor.php on line 35

Warning: Illegal string offset 'Institution' in /home/aipbg/addon_domains/publicregisters.info/www/sitecenter/registers/view_processor.php on line 36

Warning: Illegal string offset 'InstitutionName' in /home/aipbg/addon_domains/publicregisters.info/www/sitecenter/registers/view_processor.php on line 36

Warning: Illegal string offset 'Institution' in /home/aipbg/addon_domains/publicregisters.info/www/sitecenter/registers/view_processor.php on line 33
Общини: Регистър за разрешителните за ползване на язовири и микроязовири - публична общинска собственост – Публични регистри | Програма Достъп до Информация
Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
Общини
Регистър за разрешителните за ползване на язовири и микроязовири - публична общинска собственост
Закон:
Закон за водите
Институция/Администратор на регистъра:
Общини
Законова разпоредба:
Чл. 135. (1) (Предишен текст на чл. 135, доп. - ДВ, бр. 61 от 2010 г.) За поддържане на количеството и необходимото качество на водите:
1. министърът на околната среда и водите утвърждава методика за определяне на минимално допустим отток в реките;
1а. (нова - ДВ, бр. 65 от 2006 г., в сила от 11.08.2006 г.) Министерският съвет приема наредба за ползването на повърхностните води;
Препращане към подзаконов нормативен акт:
НАРЕДБА ЗА ПОЛЗВАНЕТО НА ПОВЪРХНОСТНИТЕ ВОДИ

Чл. 69. За издадените разрешителни за използване на повърхностни води и водни обекти се водят регистри от:
1. министъра на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно лице за разрешителните за:
а) водовземане от язовирите по приложение № 1 от ЗВ;
б) прехвърляне на води между различни райони за басейново управление;

Чл. 70. (1) Регистрите на разрешителните за използване на повърхностни води и водни обекти са публични и достъпът до тях се осигурява чрез интернет страниците на:
1. Министерството на околната среда и водите;
2. Агенцията за проучване и поддържане на река Дунав;
3. общината;
4. басейновите дирекции.
(2) Министърът на околната среда и водите обобщава регистрите, които се водят в басейновите дирекции.
(3) При структурирането на регистрите се осигурява връзка между тях, както и:
1. база данни за извършения контрол по чл. 180 ЗВ;
2. контролно-информационната система за таксите по чл. 194 ЗВ.