Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
Регистър за упражняване на частна лесовъдска практика - физически лица
Закон:
Закон за горите
Институция/Администратор на регистъра:
Изпълнителна агенция по горите
Web страница на регистъра:
ОНЛАЙН
ИМА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ТЪРСЕНЕ
Формат на данните:
БАЗА ДАННИ
ОПИСАНИЕ НА ПДИ
Регистър за упражняване на частна лесовъдска практика – физически лица съдържа данни за
физически лица, имащи право да извърват дейности по чл. 233, ал.1, т. 1-6 от Закона за горите -
планиране и организация на дейностите по залесяване (т. 1) ,маркиране на насаждения, предвидени за сеч (т.2), изработване на задания за горскостопански планове и програми и за инвентаризация на горските територии (т. 3а), изработване на горскостопански планове и програми и инвентаризация на горски територии (т. 3б), изработване на задания и проекти, планове и програми за защита срещу ерозия и порои и за биологична рекултивация на нарушени терени (т. 3в), планиране и организация на добива на дървесина (т. 4), планиране и организация на добива на недървесни горски продукти (т. 5), изработване на проекти за горски автомобилни пътища и съоръжения към тях (т.6). Съдържа информация за трите имена на лицето, населеното място, номер на удостоверението и дата на издаване, както и телефонен номер. Може да се търси по име, фамилия, номер на удостоверението, населено място или предмет на лицензираната дейност по чл. 233, ал. 1 от Закона за горите.
Отписаните лица са оцветени в червено.
ОПИСАНИЕ НА РЕГИСТЪРА
няма
Законова разпоредба:
Чл. 235 и сл. Дейностите по чл. 233, ал. 1 се извършват от физически лица, които са вписани в публичен регистър в Изпълнителната агенция по горите и притежават удостоверение за регистрация.


/чл. 233 ал. 1 изброява дейностите, които са част от т.нар. лесовъдска практика/
Чл. 233. (1) Лесовъдска практика е:

1. планиране и организация на дейностите по залесяване;
2. маркиране на насаждения, предвидени за сеч;
3. изработване на:
а) задания за горскостопански планове и програми и за инвентаризация на горските територии;
б) горскостопански планове и програми и инвентаризация на горски територии;
в) задания и проекти, планове и програми за защита срещу ерозия и порои за биологична рекултивация на нарушени терени;
4. планиране и организация на добива на дървесина;
5. планиране и организация на добива на недървесни горски продукти;
6. изработване на проекти за горски автомобилни пътища и съоръжения към тях.


Препращане към подзаконов нормативен акт:
НАРЕДБА № 1 ОТ 22 ДЕКЕМВРИ 2008 Г. ЗА РЕДА И КРИТЕРИИТЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ЧАСТНА ЛЕСОВЪДСКА ПРАКТИКА И ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИЯ ФОНД
Чл. 1. (1) С наредбата се определят редът и критериите за вписване на физически лица за упражняване на частна лесовъдска практика и на търговците, имащи право да извършват дейности в горския фонд, в публични електронни регистри на Държавната агенция по горите (ДАГ).