Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
Регистър за упражняване на частна лесовъдска практика - търговци
Закон:
Закон за горите
Институция/Администратор на регистъра:
Изпълнителна агенция по горите
Web страница на регистъра:
ОНЛАЙН
ИМА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ТЪРСЕНЕ
Формат на данните:
БАЗА ДАННИ
ОПИСАНИЕ НА ПДИ
Регистър за упражняване на частна лесовъдска практика – търговци съдържа данни за търговците, имащи право да извършват дейности по т. 1 (Стопанисване на горски територии), т.2 (Добив на дървесина) и т. 3 (Инвентаризация и изработване на планове и програми за управление и развитие на горски територии) от чл. 241 от Закона за горите. Съдържа се информация за името на фирмата, за населеното място, номер на удостоверението и дата на издаване, както и телефонен номер. Може да се търси по име на фирмата, номер на удостоверението, населено място или предмет на лицензираната дейност по чл. 241 от Закона за горите.
Отписаните лица са оцветени в червено.
ОПИСАНИЕ НА РЕГИСТЪРА
няма
Законова разпоредба:
Чл. 241 и сл. Дейностите по стопанисване на горски територии, добив на дървесина, инвентаризация на горските територии, изработване на планове и програми за управление и развитие на горски територии, както и издаването на съпровождащите ги документи се извършват от търговци, вписани в публичен регистър в Изпълнителната агенция по горите и притежаващи удостоверение за регистрация. В регистъра се вписват и държавните горски и ловни стопанства, когато самостоятелно извършват дейности в случаите по чл. 165, ал. 4 и 5.
Препращане към подзаконов нормативен акт:
НАРЕДБА № 1 ОТ 22 ДЕКЕМВРИ 2008 Г. ЗА РЕДА И КРИТЕРИИТЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ЧАСТНА ЛЕСОВЪДСКА ПРАКТИКА И ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИЯ ФОНД
Чл. 1. (1) С наредбата се определят редът и критериите за вписване на физически лица за упражняване на частна лесовъдска практика и на търговците, имащи право да извършват дейности в горския фонд, в публични електронни регистри на Държавната агенция по горите (ДАГ).