Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
Ретистър на занаятчийте
Закон:
Закон за занаятите
Институция/Администратор на регистъра:
Регионални занаятчийски камари
Web страница на регистъра:
Законова разпоредба:
ЗАКОН за занаятите

Обн., ДВ, бр. 42 от 27.04.2001 г., в сила от 28.05.2001 г., изм., бр. 112 от 29.12.2001 г., в сила от 29.12.2001 г., бр. 56 от 7.06.2002 г., бр. 99 от 9.12.2005 г., в сила от 10.06.2006 г., бр. 105 от 29.12.2005 г., в сила от 1.01.2006 г., изм. и доп., бр. 10 от 31.01.2006 г., изм., бр. 30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г., изм. и доп., бр. 34 от 25.04.2006 г., в сила от 1.01.2008 г. (*) - изм., бр. 80 от 3.10.2006 г., в сила от 3.10.2006 г., бр. 81 от 6.10.2006 г., (*) бр. 53 от 30.06.2007 г., в сила от 30.06.2007 г., бр. 19 от 13.03.2009 г., в сила от 10.04.2009 г., бр. 82 от 16.10.2009 г., в сила от 16.10.2009 г., изм. и доп., бр. 15 от 23.02.2010 г., в сила от 23.02.2010 г., бр. 28 от 5.04.2011 г.


Регистър на занаятчиите

Чл. 21. (1) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2011 г.) Регионалният регистър на занаятчиите се води от съответната регионална занаятчийска камара. Той е публичен и се обявява на интернет страницата на съответната камара и на интернет страницата на Националната занаятчийска камара.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2011 г.) Регистърът се води по образец, утвърден от Националната занаятчийска камара, при спазване на Закона за защита на личните данни.