Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ УПРАЖНЯВАЩИ ДЕЙНОСТ – ВНОС НА ФУРАЖИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ
Закон:
Закон за фуражите
Институция/Администратор на регистъра:
Българска агенция по безопасност на храните
Web страница на регистъра:
ОНЛАЙН
ИМА ДАННИ ЗА АКТУАЛНОСТ
Формат на данните:
PDF ФАЙЛ
ОПИСАНИЕ НА ПДИ
Регистърът съдържа в табличен вид:
Уникален идентификационен номер на представителя;
Код на дейността на представителя;
Наименование на представителя;
Адрес на регистрация на представителя;
Наименование на предприятието от третата страна;
Адрес на предприятието от третата страна;
Забележки по вписаните обстоятелства;
Област (местонахождение на представителя).
ОПИСАНИЕ НА РЕГИСТЪРА
Няма
Законова разпоредба:
Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., в сила от 1.06.2010 г.) Дейностите, попадащи в обхвата на чл. 9 от Регламент (ЕО) № 183/2005 и отнасящи се за предприятия, различни от тези на ниво първично производство на фуражи, посочени в чл. 5, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 183/2005, се извършват само в обекти, регистрирани от Българската агенция по безопасност на храните.

Регламент (ЕО) № 183/2005
Член 9 Официални проверки, нотификация и регистрация
1. Операторите в сектора на фуражите си сътрудничат с компетентните органи, в съответствие с приложимото законодателство на Общността и със съвместимите с него национални закони.
2. Операторите в сектора на фуражите:
а) нотифицират съответния компетентен орган за всички предприятия под техен контрол, действащи във всеки от стадиите на производство, обработка, складиране, транспорт или разпределение на фуражи във формата, изисквана от компетентния орган с оглед регистрация;
б) предоставят на компетентния орган актуална информация относно всички предприятия под техен контрол, така както е посочено в буква а), включително нотифицират компетентния орган за всяка съществена промяна в дейностите и всяко затваряне на съществуващо предприятие.
3. Компетентният орган поддържа регистър или регистри за предприятията.