Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
Списък на бавнорастящите породи птици по видове, определени за отглеждане по биологичния метод на производство в България
Закон:
РЕГЛАМЕНТ НА КОМИСИЯТА (ЕО) № 889/2008
Институция/Администратор на регистъра:
Министерство на земеделието и храните
Web страница на регистъра:
ОНЛАЙН
Формат на данните:
WORD ФАЙЛ
ОПИСАНИЕ НА ПДИ
Регистърът съдържа породите птици, които могат да бъдат отглеждани по биологичен метод.
Законова разпоредба:
РЕГЛАМЕНТ НА КОМИСИЯТА (ЕО) № 889/2008 от 5 септември 2008 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти по отношение на биологичното производство, етикетирането и контрола

Обн. L ОВ. бр.250 от 18 Септември 2008г.

ОВ L 250, 18.9.2008 г., стр. 1

5. За предотвратяване на употребата на интензивни методи за животновъдство домашните птици се отглеждат до достигане на минимална възраст или произхождат от бавнорастящи линии за домашни птици. Когато операторът не използва бавнорастящи генетични линии за домашни птици, минималната възраст за клане е:

а) 81 дни за пилета,

б) 150 дни за скопени петли,

в) 49 дни за пекински патици,

г) 70 дни за женски мускусни патици, д) 84 дни за мъжки мускусни патици, е) 92 дни за зеленоглави патици,

ж) 94 дни за токачки,

з) 140 дни за мъжки пуйки и за гъски, предназначени за печене, и и) 100 дни за женски пуйки.>B

Компетентният орган определя критериите за бавнорастящи линии или съставя списък от такива и осигурява тази информация за операторите, другите държави-членки и Комисията.