Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
Списък на издадените МЗ сертификати за минерална вода
Закон:
Закон за водите
Институция/Администратор на регистъра:
Министерство на здравеопазването
Web страница на регистъра:
ОНЛАЙН
Формат на данните:
PDF ФАЙЛ
ОПИСАНИЕ НА ПДИ
Съдържа данни за номера на сертификата, номер на сондажа, адрес на сертифицираното лице
Законова разпоредба:
Раздел III
Стопанисване на минералните води - изключителна държавна собственост, и съоръженията за подземни води - публична държавна собственост

Чл. 86. (1) Сертификат или балнеологична оценка за качеството на минерални води се издава от министъра на здравеопазването.
(4) Министърът на здравеопазването води регистър на издадените сертификати и балнеологични оценки, който съдържа:

1. номер и дата на издаване;

2. находище на минерални води;

3. съоръжения, предназначени за водовземане;

4. данни за химичния състав, радиологичните и микробиологичните показатели на минералните води;

5. данни за пригодността на минералните води.

(5) Достъпът до информацията, въведена в регистъра, се осигурява чрез интернет страницата на Министерството на здравеопазването.

Препращане към подзаконов нормативен акт:
НАРЕДБА № 1 от 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води