Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
Списък на лица, на които е отнето оправомощаването със заповед на председателя на ДАМТН
Закон:
Закон за автомобилните превози
Институция/Администратор на регистъра:
Държавна агенция за метрологичен и технически надзор
Web страница на регистъра:
ОНЛАЙН
ИМА ДАННИ ЗА АКТУАЛНОСТ
Формат на данните:
PDF ФАЙЛ
ОПИСАНИЕ НА ПДИ
В регистъра са вписани: Име, адрес/ седалище; Заповед за
оправомощаване №/дата; Заповед за отнемане на оправомощаване №/дата.
ОПИСАНИЕ НА РЕГИСТЪРА
няма
Законова разпоредба:
Чл. 89в. (Нов - ДВ, бр. 80 от 2007 г., в сила от 05.10.2007 г.) (1) Председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор или оправомощените от него длъжностни лица заличават лицето от регистъра по чл. 89г и обезсилват издаденото удостоверение с мотивирана писмена заповед, когато:
1. лицето престане да отговаря на изискванията на чл. 89а, ал. 2 или 3;
2. системно не изпълнява задълженията си по този закон и наредбата по чл. 89, ал. 4;
3. съответен компетентен орган е установил, че удостоверението е издадено въз основа на неистински документ или на документ с невярно съдържание.
(2) Заповедите по ал. 1 подлежат на обжалване в 14-дневен срок от получаването им по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването не спира изпълнението им.
(3) Лице, на което е заличена регистрацията на основание ал. 1, т. 2 и 3, може да подаде заявление за регистрация не по-рано от една година от датата на обезсилване на удостоверението.
(4) По искане на регистрираното лице председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор или оправомощените от него длъжностни лица спират временно или прекратяват действието на регистрацията по чл. 89а, ал. 1.
Препращане към подзаконов нормативен акт:
НАРЕДБА № РД-16-1054 ОТ 10 ОКТОМВРИ 2008 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ТИПА НА ТАХОГРАФИ И ТАХОГРАФСКИ КАРТИ И ЗА ИЗИСКВАНИЯТА, УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ЛИЦАТА, КОИТО ИЗВЪРШВАТ МОНТАЖ, ПРОВЕРКА ИЛИ РЕМОНТ НА ТАХОГРАФИ

Чл. 38. (1) Председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор или оправомощени от него длъжностни лица заличават лицето от регистъра по чл. 36 и обезсилват издаденото удостоверение с мотивирана писмена заповед в случаите по чл. 89в, ал. 1 от Закона за автомобилните превози.
(2) По искане на регистрираното лице председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор или оправомощени от него длъжностни лица спират временно или прекратяват действието на регистрацията му.

Чл. 39. Лице, на което е отнето удостоверението на основание чл. 89в, ал. 1, т. 2 и 3 от Закона за автомобилните превози, може да подаде заявление за регистрация не по-рано от една година от датата на обезсилване на удостоверението.