Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
Списък на лица, оправомощени за проверка на средства на измерване и на компоненти и допълнителни устройства към тях
Закон:
Закон за имерванията
Институция/Администратор на регистъра:
Държавна агенция за метрологичен и технически надзор
Web страница на регистъра:
ОНЛАЙН
Формат на данните:
PDF ФАЙЛ
ОПИСАНИЕ НА ПДИ
Списъкът съдържа № по ред; Име, адрес/ седалище, телефон, факс на заявителя; Заповед №/дата; Срок на валидност; Вид проверка; Номера на
проверителите; Средства за измерване, за проверката на които е оправомощено лицето
ОПИСАНИЕ НА РЕГИСТЪРА
Няма.
Законова разпоредба:
Обн., ДВ, бр. 46 от 7.05.2002 г., в сила от 8.11.2002 г., изм., бр. 88 от 4.11.2005 г., изм. и доп., бр. 95 от 29.11.2005 г., в сила от 1.03.2006 г., изм., бр. 99 от 9.12.2005 г., в сила от 10.06.2006 г., бр. 36 от 4.04.2008 г., бр. 82 от 16.10.2009 г., в сила от 16.10.2009 г., бр. 39 от 20.05.2011 г.

Чл. 55. (1) (Предишен текст на чл. 55, изм. - ДВ, бр. 95 от 2005 г.) В официалния бюлетин на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор се публикува информация за оправомощените лица и списък на лицата, на които е отнето оправомощаването.

(2) (Нова - ДВ, бр. 95 от 2005 г.) Ежегодно до 31 март в официалния бюлетин на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор се публикува информация за административните звена на Българския институт по метрология и за оправомощените лица, които извършват проверките на средствата за измерване.
Препращане към подзаконов нормативен акт:
НАРЕДБА за реда и начина за издаване на лицензии за извършване на проверка на средства за измерване и за издаване на лицензии за извършване на ремонт на средства за измерване

Приета с ПМС № 219 от 30.09.1998 г., обн., ДВ, бр. 116 от 7.10.1998 г.