Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
Списък на лицата, които имат достъп до националния регистър на българските лични документи
Закон:
НАРЕДБА ЗА ДОСТЪПА НА НОТАРИУСИТЕ ДО НАЦИОНАЛНИЯ АВТОМАТИЗИРАН ИНФОРМАЦИОНЕН ФОНД ЗА БЪЛГАРСКИТЕ ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ - "НАЦИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА БЪЛГАРСКИТЕ ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ"
Институция/Администратор на регистъра:
Нотариална камара
ОПИСАНИЕ НА ПДИ
Достъп имат само нотариусите, вписани в Нотариалната камара и специализираната административна дирекция "Комуникационни и информационни системи" на Министерството на вътрешните работи (САД "КИС" - МВР).
ОПИСАНИЕ НА РЕГИСТЪРА
Няма
Законова разпоредба:
НАРЕДБА ЗА ДОСТЪПА НА НОТАРИУСИТЕ ДО НАЦИОНАЛНИЯ АВТОМАТИЗИРАН ИНФОРМАЦИОНЕН ФОНД ЗА БЪЛГАРСКИТЕ ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ - "НАЦИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА БЪЛГАРСКИТЕ ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ"
Приета с ПМС № 312 ОТ 17.12.2009 г.

Чл. 5. (1) Достъпът до НРБЛД се осъществява чрез Системата за връзка след идентификация с потребителско име и парола в Системата за достъп на Нотариалната камара.
(2) Начинът за създаване на потребителските имена се определя с вътрешните правила по чл. 4.
(3) Нотариалната камара изготвя и поддържа актуален списък с потребителските имена, които имат право на достъп до Системата за връзка.
(4) Списъкът по ал. 3 се изпраща на директора на специализираната административна дирекция "Комуникационни и информационни системи" на Министерството на вътрешните работи (САД "КИС" - МВР).