Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
Списък на национални референтни лаборатории съгласно Приложение ІІ, Глава 3 на Решение на Комисията 2009/712/ЕО
Закон:
Решение на комисията от 18.09.2009 за прилагане на Директива 2008/73/ЕО на Съвета по отношение на информационни интернет страници, съдържащи списък на здравните заведения за животни и лаборатории, одобрени от държавите-членки
Институция/Администратор на регистъра:
Българска агенция по безопасност на храните
Web страница на регистъра:
ОНЛАЙН
Формат на данните:
PDF ФАЙЛ
ОПИСАНИЕ НА ПДИ
Регистърът представлява списък, които съдържа Наименование на съответната лаборатория; Координати за връзка, Наименование на съответната директива от ветеринарното и зоотехническо законодателство на Европейската общност и Име на болестта.
ОПИСАНИЕ НА РЕГИСТЪРА
Няма.
Законова разпоредба:
член 1

Информационни интернет страници

1. Най-късно до 1 януари 2010 г. държавите-членки създават информационни интернет страници с цел да предоставят в електронен формат на останалите държави-членки и на обществеността списъците на следните заведения и лаборатории, които са одобрени, признати или определени по друг начин в съответствие с директивите, посочени в приложение I ("одобрение"): а) заведения във ветеринарната област, както са посочени в приложение II, глава 1; б) заведения в зоотехническата област, както са посочени в приложение II, глава 2; и в) лаборатории, както са посочени в приложение II, глава 3.

2. Информационните интернет страници се изготвят от държавите-членки съгласно образците, посочени в приложение II, и допълнителните изисквания, посочени в приложение III.

3. Държавите-членки актуализират информационните интернет страници, за да вземат под внимание всички нови одобрения и временно прекратени или оттеглени одобрения на заведенията и лабораториите, които вече не отговарят на съответните разпоредби на Общността.

4. Държавите-членки съобщават на Комисията интернет адреса на своите информационни интернет страници.