Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
Списък на одобрените предприятия за странични животински продукти, одобрени съгласно Регламент 1069/2009/ЕС
Закон:
Закон за ветеринарномедицинската дейност
Институция/Администратор на регистъра:
Българска агенция по безопасност на храните
Web страница на регистъра:
ОНЛАЙН
Формат на данните:
PDF ФАЙЛ
ОПИСАНИЕ НА ПДИ
Информация се съдържа в PDF файл, със следното име: "Списък на одобрените предприятия за странични животински продукти , одобрени съгласно Регламент 1069/2009/ЕС"

В табличен вид е предоставена информация за 1) номер на удостоверението за регистрация; 2) ветеринарен регистрационен номер; 3) име; 4) регион; 5) категория; 6) дейност и видове продукти; 7) забележки

Особеното е, че информацията в списъка е на английски език.

Макар да липсват изрични данни за актуализация на регистъра, от някои записи можем да съдим, че той е актуален към 11.11.2011 г.
ОПИСАНИЕ НА РЕГИСТЪРА
Няма
Законова разпоредба:
Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Българската агенция по безопасност на храните осъществява:

(2) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) В БАБХ се водят публични регистри на:

4. търговците на странични животински продукти и продукти, получени от тях;;
Препращане към подзаконов нормативен акт:
няма