Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
Списък на регистрираните оператори по чл. 9 от Регламент (ЕО) № 183/2005 за хигиена на фуражите
Закон:
Закон за фуражите
Институция/Администратор на регистъра:
Българска агенция по безопасност на храните
Web страница на регистъра:
ОНЛАЙН
ИМА ДАННИ ЗА АКТУАЛНОСТ
Формат на данните:
PDF ФАЙЛ
ОПИСАНИЕ НА ПДИ
Регистърът представлява списък на одобрените обекти лицензи в PDF файл, под името "Списък на регистрираните оператори по чл. 9 от Регламент (ЕО) № 183/2005 за хигиена на фуражите, актуализиран към 28 ноември 2011 г."


В табличен вид се съдържа следната информация: 1) регистрационен номер; 2) име на предприятието; 3) адрес; 4) декларирана дейност; 5) забележки.
ОПИСАНИЕ НА РЕГИСТЪРА
Няма.
Законова разпоредба:
Закон за фуражите
Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., в сила от 1.06.2010 г.) Дейностите, попадащи в обхвата на чл. 9 от Регламент (ЕО) № 183/2005 и отнасящи се за предприятия, различни от тези на ниво първично производство на фуражи, посочени в чл. 5, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 183/2005, се извършват само в обекти, регистрирани от Българската агенция по безопасност на храните.

Регламент (ЕО) № 183/2005
Член 9 Официални проверки, нотификация и регистрация
1. Операторите в сектора на фуражите си сътрудничат с компетентните органи, в съответствие с приложимото законодателство на Общността и със съвместимите с него национални закони.
2. Операторите в сектора на фуражите:
а) нотифицират съответния компетентен орган за всички предприятия под техен контрол, действащи във всеки от стадиите на производство, обработка, складиране, транспорт или разпределение на фуражи във формата, изисквана от компетентния орган с оглед регистрация;
б) предоставят на компетентния орган актуална информация относно всички предприятия под техен контрол, така както е посочено в буква а), включително нотифицират компетентния орган за всяка съществена промяна в дейностите и всяко затваряне на съществуващо предприятие.
3. Компетентният орган поддържа регистър или регистри за предприятията.