Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
Областна администрация - Добрич
Областна администрация - Благоевград
Областна администрация - Бургас
Областна администрация - Варна
Областна администрация - Велико Търново
Областна администрация - Видин
Областна администрация - Враца
Областна администрация - Габрово
Областна администрация - Добрич
Областна администрация - Кърджали
Областна администрация - Кюстендил
Областна администрация - Ловеч
Областна администрация - Монтана
Областна администрация - Пазарджик
Областна администрация - Перник
Областна администрация - Плевен
Областна администрация - Пловдив
Областна администрация - Разград
Областна администрация - Русе
Областна администрация - Силистра
Областна администрация - Сливен
областна администрация - Смолян
Областна администрация - Софийска област
Областна администрация - София
Областна администрация - Стара Загора
Областна администрация - Търговище
Областна администрация - Шумен
Областна администрация - Ямбол
Областна администрация Хасково
Спомагателен регистър за публична държавна собственост (сделки на управление)
Закон:
Закон за държавната собственост
Институция/Администратор на регистъра:
Областна администрация - Добрич
Законова разпоредба:
Законова разпоредба:
Чл. 77. (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2005 г.) Актовите книги за имотите - държавна собственост, са общодостъпни и всеки може да иска справка по тях при условия и по ред, определени с правилника за прилагането на закона.
Препращане към подзаконов нормативен акт:
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за държавната собственост
Чл. 106. (1) След съставянето на акта за държавна собственост данните, отразени в него, се записват в следните регистри:

Спомагателен регистър за публична държавна собственост, в който се вписват: поредният номер на съставения акт; номерът и датата на съставяне на акта за държавна собственост; номерът на преписката (досието), съдържаща документите, въз основа на които е съставен актът; местонахождението на имота; видът и описанието на имота; данъчната оценка на имота към момента на утвърждаване на акта; предоставените права за управление, договорите за концесии; актовете, по силата на които имотът е престанал да бъде държавна собственост; заповедта за отписване на акта за държавна собственост;