Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
Централен регистър на държавния дълг
Закон:
Закон за държавния дълг
Институция/Администратор на регистъра:
Министерство на финансите
Web страница на регистъра:
ОПИСАНИЕ НА ПДИ
В интернет страницата на министерството на финасите има секция Държавен дълг: Документи, Кредитен рейтинг, Пазар на ДЦК, Статистика, където се публикуват месечния бюлетин "Държавен дълг" и годишни обзори на държавния дълг от 1999 г до 2010 г.
ОПИСАНИЕ НА РЕГИСТЪРА
http://www.minfin.bg/bg/page/5
Законова разпоредба:
Чл. 38. (1) Министерството на финансите поддържа официалния регистър на държавния и държавногарантирания дълг.

(2) (В сила от 2.04.2003 г.) Официалната информация за консолидирания държавен и държавногарантирания дълг се публикува от Министерството на финансите ежемесечно в официален бюлетин и в Интернет.

Чл. 39. (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2005 г.) В 30-дневен срок преди поемането на дълг или издаването на гаранция социалноосигурителните фондове са длъжни да информират Министерството на финансите за намеренията си да поемат дълг или да издадат гаранция.
Чл. 40. Министърът на финансите определя реда, начина и сроковете за предоставяне на информация за състоянието и движението на дълга на общините и социалноосигурителните фондове.