Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
Административен регистър
Закон:
Закон за администрацията
Институция/Администратор на регистъра:
Министерски съвет
Web страница на регистъра:
ОНЛАЙН
ИМА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ТЪРСЕНЕ
ИМА ДАННИ ЗА АКТУАЛНОСТ
Формат на данните:
БАЗА ДАННИ
ОПИСАНИЕ НА ПДИ
От 11 януари 2016 година официално функционира нова версия на Административния регистър. В него администрацията на изпълнителната власт представя информация за органите на изпълнителната власт, функциите, организацията на работа, предоставяните административни услуги, обявленията за конкурси за държавни служители и конкурси или обяви за назначаване по трудово правоотношение, човешките ресурси и състоянието на държавната администрация. Информацията в регистъра е стандартизирана и проследима във времето. Новата версия позволява създаването на справки по информацията в АР.

Информацията в Административния регистър се въвежда и актуализира от служители от съответната администрация. Администрацията на Министерския съвет отговаря за поддържането на регистъра и контролира пълнотата и сроковете за въвеждане на информацията в него.
ОПИСАНИЕ НА РЕГИСТЪРА
Законът за администрацията въвежда единен модел за организация на административните структури в изпълнителната власт, който е представен в Административния регистър.

Поддържането на публичен Административен регистър е регламентирано в Закона за администрацията и подпомага постигането на откритост, достъпност и координация в работата на държавната администрация.

Информацията в Административния регистър се въвежда и актуализира от служители от съответната администрация. В Регистъра не се въвеждат данни, които представляват класифицирана информация и лични данни. За поддържане на Регистъра отговаря Администрацията на Министерския съвет.

Новата версия на Административния регистър се поддържа чрез Интегрираната информационна система на държавната администрация (ИИСДА).

Администрации и ръководители

В Регистъра се вписва информация за всички административни структури на изпълнителната власт:

- ръководните им органи и техните правомощия;
- структурата на всяка отделна администрация и функциите на звената в нея;
- общата численост на служителите в администрацията;
- брой на заетите и на незаетите длъжности по служебно и трудово правоотношение по звена;
- административно-териториалната принадлежност на общините и населените места;
- данни за контакт с администрациите (телефон, адрес, интернет страница);

Представената във вид на диаграма информация позволява да се проследи йерархичната подчиненост на администрациите в изпълнителната власт, както и извършването на справки. 

Административни услуги

Част от Административния регистър е Регистърът на услугите, в който се съдържа информацията от досега поддържания Списък на унифицираните наименования на административните услуги (СУНАУ).

За всяка административна услуга и режим в Административния регистър се вписва подробна информация за начина и сроковете за предоставянето им. Има възможност за извършване на справки за услугите.

Към момента за административните услуги в Административния регистър са заредени данните от СУНАУ. Детайлната информация за начина на предоставяне на услугите и режимите е в процес на въвеждане от администрациите.

Обявления за конкурси

В съответствие със Закона за държавния служител обявленията за конкурси за държавни служители се публикуват в Регистъра едновременно с публикуването им в централен или местен ежедневник. Обявленията за конкурси за държавни служители съдържат информация за:

- длъжността, за която се провежда конкурсът;
- администрацията и звеното, в което ще се заема длъжността;
- минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на съответната длъжност;
- необходими документи за кандидатстване, място и срок за подаването им;
- общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса;
- образци на документи, които кандидатът трябва да попълни във връзка с кандидатстване по обявата.

Новата версия на Административния регистър позволява да се публикуват конкурси или обяви за назначаване по трудово правоотношение, както и извършването на справки.

От 11.01.2016 г. обявите за конкурси се публикуват в новата версия на Административния регистър. В нея са заредени всички активни конкурси от старата версия на Регистъра.
Законова разпоредба:
ЗАКОН за администрацията
Обн., ДВ, бр. 130 от 5.11.1998 г., в сила от 6.12.1998 г.; посл. изм. и доп., бр. 96 от 9.12.2015 г., в сила от 1.01.2016 г.

Чл. 61. (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2006 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г.) Към Министерския съвет се създава и поддържа Административен регистър, който съдържа информация за:
1. административните структури и ръководните им органи;
2. административните услуги и регистрационните, лицензионните, разрешителните и съгласувателните режими, образците на документи, свързани с тях, както и издаваните индивидуални административни актове;
3. незаетите длъжности в администрацията;
4. обявленията за конкурсите за държавни служители;
5. служебните правоотношения.
(2) Административният регистър се поддържа като единна електронна база данни, които се вписват от служители, определени от съответния ръководител на административна структура. Служителите отговарят за достоверността на въвежданата информация.
(3) Административният регистър е публичен, с изключение на информацията по ал. 1, т. 5.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г.) Обстоятелствата, които се вписват, условията и редът за воденето, поддържането и ползването на Административния регистър се определят с наредба, приета от Министерския съвет.
Препращане към подзаконов нормативен акт:
НАРЕДБА за условията и реда за воденето, поддържането и ползването на Административния регистър
Приета с ПМС № 132 от 12.05.2011 г., обн., ДВ, бр. 39 от 20.05.2011 г., в сила от 20.05.2011 г., изм., бр. 105 от 29.12.2011 г., в сила от 15.01.2012 г.

Глава втора
ПОДЛЕЖАЩИ НА ВПИСВАНЕ ОБСТОЯТЕЛСТВА

Чл. 5. (1) За Министерския съвет в регистъра се вписват:

1. името и правомощията на министър-председателя;
2. имената и правомощията на заместник министър-председателите;
3. имената на министрите;
4. имената и правомощията на министрите без портфейл;
5. името и функциите на главния секретар;
6. адресът на администрацията на Министерския съвет; адресът на страницата в интернет и телефон за контакт;
7. броят и годината на "Държавен вестник", в които е обнародван или изменян Устройственият правилник на Министерския съвет и на неговата администрация;
8. наименованието и функциите на административните звена в общата и специализираната администрация на Министерския съвет, в т. ч. на съветите към него, общата численост на служителите по служебно и по трудово правоотношение и разпределението й по звена;
9. наименованието, функциите и общата численост на служителите по трудово и по служебно правоотношение на административните звена на пряко подчинение на министър-председателя;
10. броят на незаетите длъжности по служебно и по трудово правоотношение в администрацията;
11. административните структури към Министерския съвет:

а) държавни агенции;
б) държавни комисии;
в) административни структури, създадени с нормативен акт, които имат функции във връзка с осъществяването на изпълнителната власт;
г) административни структури по чл. 60 от Закона за администрацията;
д) съвети по чл. 21 от Закона за администрацията;
е) държавно-обществени консултативни комисии.

(2) За държавна агенция на вписване подлежат:

1. наименованието и адресът на агенцията; адресът на страницата в интернет и телефон за връзка;
2. наименованието на нормативния акт, с който е създадена, и броят и годината на "Държавен вестник", в които актът е обнародван или изменян;
3. функциите на агенцията;
4. правомощията на председателя;
5. имената на председателя и на заместник-председателя;
6. името и функциите на главния секретар;
7. броят и годината на "Държавен вестник", в които е обнародван или изменян устройственият правилник на агенцията;
8. наименованието и функциите на административните звена в общата и специализираната администрация, общата численост на служителите по служебно и по трудово правоотношение и разпределението й по звена;
9. наименованието, функциите и общата численост на служителите по трудово и по служебно правоотношение на административните звена на пряко подчинение на председателя;
10. броят на незаетите длъжности по служебно и по трудово правоотношение в администрацията.

(3) За държавна комисия към Министерския съвет на вписване подлежат:

1. наименованието и адресът на комисията; адресът на страницата в интернет и телефон за връзка;
2. наименованието на нормативния акт, с който е създадена, и броят и годината на "Държавен вестник", в които актът е обнародван или изменян;
3. функциите на комисията;
4. наименованието на нормативния акт, по прилагането на който комисията осъществява контролни, регистрационни и разрешителни функции, както и броят и годината на "Държавен вестник", в които актът е обнародван или изменян;
5. числеността на състава на комисията;
6. имената на председателя и на членовете на комисията;
7. името и функциите на главния секретар;
8. броят и годината на "Държавен вестник", в които е обнародван или изменян устройственият правилник на комисията;
9. наименованието и функциите на административните звена в общата и специализираната администрация, общата численост на служителите по служебно и по трудово правоотношение и разпределението й по звена;
10. наименованието, функциите и общата численост на служителите по трудово и по служебно правоотношение на административните звена на пряко подчинение на председателя;
11. броят на незаетите длъжности по служебно и по трудово правоотношение в администрацията.

(4) За административните структури към Министерския съвет, създадени с нормативен акт, които имат функции във връзка с осъществяване на изпълнителната власт, на вписване подлежат:

1. наименованието и адресът на административната структура; адресът на страницата в интернет и телефон за връзка;
2. наименованието на нормативния акт, с който е създадена административната структура, броят и годината на "Държавен вестник", в които актът е обнародван или изменян;
3. наименованието и видът на ръководните органи - еднолични или колегиални;
4. функциите на административната структура;
5. правомощията на органа на изпълнителната власт;
6. наименованието на нормативния акт, по прилагането на който административната структура осъществява контролни, регистрационни и разрешителни функции, както и броят и годината на "Държавен вестник", в които актът е обнародван или изменян;
7. името и функциите на главния секретар;
8. броят и годината на "Държавен вестник", в които е обнародван или изменян устройственият правилник на административната структура;
9. наименованието и функциите на административните звена в общата и специализираната администрация, общата численост на служителите по служебно и по трудово правоотношение и разпределението й по звена;
10. наименованието, функциите и общата численост на служителите по трудово и по служебно правоотношение на административните звена на пряко подчинение на ръководителя на административната структура;
11. броят на незаетите длъжности по служебно и по трудово правоотношение в администрацията.

(5) За административните структури към Министерския съвет по чл. 60 от Закона за администрацията на вписване подлежат:

1. наименованието и адресът; адресът на страницата в интернет и телефон за връзка;
2. наименованието на нормативния акт, с който е създадена, и броят и годината на "Държавен вестник", в които актът е обнародван или изменян;
3. наименованието на ръководния орган;
4. функциите на административната структура;
5. името и функциите на главния секретар;
6. броят и годината на "Държавен вестник", в които е обнародван или изменян устройственият правилник на административната структура;
7. наименованието и функциите на административните звена в общата и специализираната администрация, общата численост на служителите по служебно и по трудово правоотношение и разпределението й по звена;
8. наименованието, функциите и общата численост на служителите по трудово и по служебно правоотношение на административните звена на пряко подчинение на ръководния орган;
9. броят на незаетите длъжности по служебно и по трудово правоотношение в администрацията.

(6) За съветите по чл. 21 от Закона за администрацията на вписване подлежат:

1. наименованието;
2. наименованието на акта, с който е създаден съветът, както и броят и годината на "Държавен вестник", в които актът е обнародван или изменян;
3. функциите.

(7) За държавно-обществените консултативни комисии на вписване подлежат:

1. наименованието;
2. наименованието на акта, с който е създадена комисията, броят и годината на "Държавен вестник", в които постановлението е обнародвано или изменяно;
3. функциите.

Чл. 6. (1) За министерство в регистъра се вписват:

1. наименованието и адресът на министерството; адресът на страницата в интернет и телефон за връзка;
2. правомощията на министъра;
3. имената на заместник-министрите;
4. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г. , в сила от 15.01.2012 г.) името и функциите на главния секретар, а за Министерството на отбраната - на постоянния секретар на отбраната;
5. броят и годината на "Държавен вестник", в които е обнародван или изменян устройственият правилник на министерството;
6. наименованието и функциите на административните звена в общата и специализираната администрация, общата численост на служителите по служебно и по трудово правоотношение и разпределението й по звена;
7. наименованието, функциите и общата численост на служителите по трудово и по служебно правоотношение на административните звена на пряко подчинение на министъра;
8. наименованието, седалището, числеността и незаетите длъжности по служебно и по трудово правоотношение на териториалните звена в състава на главните дирекции;
9. административните звена на подчинение на министъра, организирани като дирекции в състава на областната администрация;
10. броят на незаетите длъжности по служебно и по трудово правоотношение в администрацията;
11. административните структури към министър:

а) държавни комисии;
б) административни структури, създадени с нормативен акт, които имат функции във връзка с осъществяването на изпълнителната власт;
в) изпълнителни агенции;
г) административни структури по чл. 60 от Закона за администрацията.

(2) За държавна комисия към министър на вписване подлежат обстоятелствата по чл. 5, ал. 3.

(3) За административните структури към министър, създадени с нормативен акт във връзка с осъществяване на изпълнителната власт, на вписване подлежат обстоятелствата по чл. 5, ал. 4.

(4) За изпълнителна агенция на вписване подлежат:

1. наименованието и адресът; адресът на страницата в интернет и телефон за връзка;
2. наименованието на нормативния акт, с който е създадена, и броят и годината на "Държавен вестник", в които актът е обнародван или изменян;
3. името и правомощията на изпълнителния директор;
4. дейността на изпълнителната агенция;
5. името и функциите на главния секретар;
6. броят и годината на "Държавен вестник", в които е обнародван или изменян устройственият правилник на изпълнителната агенция;
7. наименованието и функциите на административните звена в общата и специализираната администрация, общата численост на служителите по служебно и по трудово правоотношение и разпределението й по звена;
8. наименованието, функциите и общата численост на служителите по трудово и по служебно правоотношение на административните звена на пряко подчинение на изпълнителния директор;
9. броят на незаетите длъжности по служебно и по трудово правоотношение;
10. наименованието, седалището, числеността и незаетите длъжности по служебно и по трудово правоотношение на териториалните звена в състава на главните дирекции.

(5) За административните структури към министър, създадени по чл. 60 от Закона за администрацията, на вписване подлежат обстоятелствата по чл. 5, ал. 5.

Чл. 7. (1) За областен управител като едноличен териториален орган на изпълнителната власт се въвежда общ запис, включващ:

1. правомощията на областния управител;
2. функциите на главния секретар;
3. броя и годината на "Държавен вестник", в които е обнародван или изменян Устройственият правилник на областните администрации;
4. наименованието и функциите на административните звена в общата и специализираната администрация.

(2) За всяка областна администрация в регистъра се вписват:

1. наименованието и адресът на областната администрация; адресът на страницата в интернет и телефон за връзка;
2. името на областния управител;
3. имената на заместник областните управители;
4. името на главния секретар;
5. общата численост на служителите по служебно и по трудово правоотношение и разпределението й по звена;
6. наименованието, функциите и общата численост на служителите по трудово и по служебно правоотношение на административните звена на пряко подчинение на областния управител;
7. броят на незаетите длъжности по служебно и по трудово правоотношение в администрацията.

Чл. 8. (1) За кмета на община като орган на изпълнителната власт в общината се въвежда общ запис, включващ правомощията му съгласно Закона за местното самоуправление и местната администрация.

(2) За всяка общинска администрация в регистъра се вписват:

1. наименованието и адресът на общинската администрация; адресът на страницата в интернет и телефон за връзка;
2. името на кмета;
3. имената на заместник-кметовете;
4. името и функциите на секретаря на общината;
5. наименованието и числеността на административните звена в общата и специализираната администрация, общата численост на служителите по служебно и по трудово правоотношение и разпределението й по звена;
6. наименованието, функциите и общата численост на служителите по трудово и по служебно правоотношение на административните звена на пряко подчинение на кмета;
7. наименованията на кметствата и на населените места в общината;
8. имената на кметовете на кметствата и на кметските наместници;
9. за градовете с районно деление - наименованията на районите, адресите, имената на кметовете на районите, както и наименованията и числеността на административните звена в администрацията, която ги подпомага;
10. броят на незаетите длъжности по служебно и по трудово правоотношение в администрацията.

Чл. 9. За административни структури по чл. 38, ал. 1, т. 6 от Закона за администрацията извън тези по чл. 5, ал. 4 и чл. 6, ал. 3 на вписване подлежат:

1. наименованието и адресът на административната структура; адресът на страницата в интернет и телефон за връзка;
2. наименованието на акта, с който е създадена административната структура, броят и годината на "Държавен вестник", в които актът е обнародван или изменян;
3. наименованието и видът на ръководните органи - еднолични или колегиални;
4. функциите на административната структура;
5. правомощията на органа на изпълнителната власт;
6. наименованието на нормативния акт, по прилагането на който административната структура осъществява контролни, регистрационни и разрешителни функции, както и броят и годината на "Държавен вестник", в които актът е обнародван или изменян;
7. името и функциите на главния секретар;
8. броят и годината на "Държавен вестник", в които е обнародван или изменян устройственият правилник на административната структура;
9. наименованието и функциите на административните звена в общата и специализираната администрация, общата численост на служителите по служебно и по трудово правоотношение и разпределението й по звена;
10. наименованието, функциите и общата численост на служителите по трудово и по служебно правоотношение на административните звена на пряко подчинение на ръководителя на административната структура;
11. броят на незаетите длъжности по служебно и по трудово правоотношение в администрацията.

Чл. 10. За комисия и съвет като консултативни звена към орган на изпълнителната власт се вписват:

1. наименованието и адресът на звеното, адресът на страницата в интернет и телефон за връзка;
2. наименованието на акта, с който е създадено звеното;
3. имената и длъжностите на лицата, включени в състава на звеното, и актът за определянето им;
4. функциите и задачите на звеното.

Чл. 11. За административна услуга се вписват:

1. наименованието на административната услуга;
2. нормативната уредба по предоставянето на административната услуга;
3. органът по предоставянето на административната услуга;
4. административното звено, обслужващо предоставянето на административната услуга, адрес и телефони за връзка;
5. звеното за административно обслужване, приемащо документите и предоставящо информация за хода на преписката, адрес и телефони за връзка;
6. процедура по предоставяне на административната услуга, изискванията и необходимите документи;
7. образците на документи, необходими за предоставянето на административната услуга;
8. таксите или цените.

Чл. 12. За всеки от режимите по чл. 3, ал. 1, т. 2 се вписват:

1. стопанската дейност, за която се отнася;
2. видът и наименованието на регулаторния режим;
3. нормативната уредба, включваща пълния текст на съответния закон и на подзаконовите нормативни актове по прилагането му;
4. органът по издаването на индивидуалния административен акт;
5. звеното за административно обслужване, приемащо документите и предоставящо информация за хода на преписката, адрес и телефони за връзка;
6. административното звено, обслужващо издаването на индивидуалния административен акт, адрес и телефони за връзка;
7. процедурата по издаване на индивидуалния административен акт, изискванията и необходимите документи;
8. образците на документи, които се попълват за издаване на индивидуалния административен акт;
9. срокът на действие на индивидуалния административен акт;
10. таксите.

Чл. 13. За индивидуалния административен акт по чл. 3, ал. 1, т. 2 се вписват:

1. наименованието, номерът и датата на издаването на индивидуалния административен акт;
2. правното основание за издаването на индивидуалния административен акт;
3. наименованието на органа, издал индивидуалния административен акт;
4. адресатът на индивидуалния административен акт.

Чл. 14. Административните структури вписват в регистъра обявленията за конкурси за държавни служители едновременно с публикуването им в централен или местен всекидневник. Обявленията за конкурси за държавни служители съдържат информация за:

1. длъжността, за която се провежда конкурсът;
2. минималните и специфичните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на съответната длъжност;
3. начина на провеждане на конкурса, като при писмена разработка или концепция се посочва тематиката на разработката или темата на концепцията;
4. необходимите документи за кандидатстване, мястото и срока за подаването им;
5. общодостъпното място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса;
6. кратко описание на длъжността съгласно длъжностната характеристика;
7. информация за размера на основната заплата за длъжността;
8. образци на документите, които кандидатът трябва да попълни във връзка с кандидатстване по обявата.