Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
Държавен регистър на марките
Закон:
Закон за марките и географските означения
Институция/Администратор на регистъра:
Патентно ведомство
Web страница на регистъра:
ОНЛАЙН
ИМА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ТЪРСЕНЕ
ИМА ДАННИ ЗА АКТУАЛНОСТ
Формат на данните:
БАЗА ДАННИ
ОПИСАНИЕ НА ПДИ
Регистърът съдържа марката, номер и дата на заявката, дата на регистриране, статус на защитата (запазена марка или не), вид на марката, притежател на регистрацията и марката, лице за контакт от притежателя по въпроси свързани с интелектуалната собственост, класове класификация.
ОПИСАНИЕ НА РЕГИСТЪРА
Добре дошли !

Това е тестовата версия на обновената и разширена информационна услуга на Патентното ведомство на Република България. До стартирането на окончателната версия, услугата е достъпна само на български език.

Чрез BPO On-line можете да получите актуална информация за публикуваните заявени и регистрирани по национален ред промишлени дизайни и марки. Можете също така да получите и информация за заведените и приключили производства пред отдел "Спорове" на Патентно ведомство. Информацията се извлича от вътрешните бази данни на Патентно ведомство и се обновява в реално време.

След задаване на критериите за търсене, в резултатите можете да видите пълните библиографски данни за заявените и регистрирани промишлени дизайни и марки, както и данни за евентуално вписаните лицензионни договори и тежести (обезпечения и включване в маса на несъстоятелността) по отношение на промишлените дизайни.

Търсенето е възможно по различни критерии - наименование на марка или продукт, към коийто е приложен промишления дизайн, класификационен индекс на образен елемент класиран съобразно Локарнската спогодба за промишлени дизайни и Виенската спогодба за марки, име на заявител/притежател, клас на стоки/услуги съгласно Ницката класификация и т.н. Оптимално зададените критерии ще Ви дадат оптимален резултат съобразно Вашите нужди.

В първите месеци след пускането на окончателния вариант на обновената и разширена версия ще имате достъп и до данни за промишлени дизайни със строго професионална насоченост като например, подробни данни за историята на вписванията в Държавния регистър, данни за решения по отказани, прекратени, заличени и оттеглени заявки за промишлени дизайни, както и решенията по спорове за промишлени дизайни. Достъп до тази информация ще имат само регистрирани потребители. След изтичане на тримесечен период от официалното стартиране на обновената ни услуга, тази нейна част ще премине в режим на платен достъп.

ВАЖНО: Резултатите от справките в BPO On-line не могат да бъдат използвани сами по себе си като аргумент при и по повод на процедурите по регистрация, отмяна, заличаване и опозиция на марки и промишлени дизайни. BPO On-line не може да бъде използвана като абсолютна гаранция за съществуването на по-ранни марки и промишлени дизайни, които в процеса на експертиза биха били противопоставими на конкретни заявки.

За да допринесете за развитието на BPO On-line като още по-качествена услуга, отговаряща в максимална степен на Вашите очаквания, моля попълнете кратката анкетна форма ТУК
Законова разпоредба:
ЗАКОН ЗА МАРКИТЕ И ГЕОГРАФСКИТЕ ОЗНАЧЕНИЯ

Обн. ДВ. бр.81 от 14 Септември 1999г., попр. ДВ. бр.82 от 17 Септември 1999г., изм. ДВ. бр.28 от 1 Април 2005г., изм. ДВ. бр.43 от 20 Май 2005г., изм. ДВ. бр.94 от 25 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.73 от 5 Септември 2006г., изм. ДВ. бр.96 от 28 Ноември 2006г., изм. ДВ. бр.59 от 20 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.36 от 4 Април 2008г., изм. ДВ. бр.12 от 13 Февруари 2009г., изм. ДВ. бр.32 от 28 Април 2009г., изм. ДВ. бр.19 от 9 Март 2010г., изм. ДВ. бр.80 от 12 Октомври 2010г., изм. ДВ. бр.54 от 15 Юли 2011г.

Държавен регистър на марките
Чл. 5. Държавният регистър на марките се води и поддържа от Патентното ведомство и съдържа:

1. номер и дата на подаване на заявката за регистрация на марка;

2. изображение на марката;

3. вид и тип на марката;

4. данни за претендиран приоритет - номер, дата и страна на първоначалната заявка, както и данни за изложбен приоритет, ако се претендира такъв;

5. списък на стоките и/или услугите, за които марката е заявена или регистрирана, и номера на класа по Международната класификация;

6. номер на официалния бюлетин на Патентното ведомство и дата на публикация на заявката;

7. регистров номер и дата на регистрация;

8. номер на официалния бюлетин на Патентното ведомство и дата на публикация на регистрацията;

9. срок на действие на регистрацията;

10. незащитими елементи;
11. защитени цветове;
12. име и адрес на заявителя, съответно притежателя, на марката;
13. име и адрес на представителя по индустриална собственост, когато е упълномощен такъв;

14. подновяване на регистрацията;

15. правен статус на марката;

16. данни за подадена опозиция - дата на подаване, лице, подало опозицията, и влязло в сила решение по опозицията;

17. данни за образувани производства за отмяна или заличаване на регистрацията на марката - датата на подаване, молител, влязло в сила решение;

18. други данни - промяна на името и/или адреса на притежателя на марката, прехвърляне на правото върху марка, договорна лицензия, обезпечение, особен залог, несъстоятелност.

Достъп до държавните регистри
Чл. 7. (Доп. - ДВ, бр. 73 от 2006 г., изм., бр. 19 от 2010 г., в сила от 10.03.2011 г.) Държавните регистри по чл. 5 и 6 са публични и се публикуват на интернет страницата на Патентното ведомство. Те се водят на хартиен носител и на електронна база данни, управлявана от информационна система. Всяко лице може да иска справка или извлечение от съдържанието им