Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
Държавен регистър на топологиите
Закон:
Закон за топологията на интегралните схеми
Институция/Администратор на регистъра:
Патентно ведомство
Законова разпоредба:
ЗАКОН ЗА ТОПОЛОГИЯТА НА ИНТЕГРАЛНИТЕ СХЕМИ
В сила от 15.12.1999 г.

Обн. ДВ. бр.81 от 14 Септември 1999г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г.

Държавен регистър на топологиите
Чл. 7. Държавният регистър на топологиите съдържа данни за всички регистрирани топологии и за всички последващи промени по отношение на тях.
Достъп до Държавния регистър на топологиите
Чл. 8. Държавният регистър на топологиите е публичен. Всеки може да иска справка или извлечение от съдържанието на регистъра.
Публикации в Официалния бюлетин на Патентното ведомство
Чл. 9. Патентното ведомство извършва публикации в официалния си бюлетин на всички регистрирани топологии и на последващи промени в регистрацията.