Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
Единен публичен регистър на Изпълнителна агенция Национален филмов център
Закон:
Закон за филмовата индустрия
Институция/Администратор на регистъра:
Изпълнителна агенция Национален филмов център
Web страница на регистъра:
ОНЛАЙН
Формат на данните:
WORD ФАЙЛ
EXCEL ФАЙЛ
ОПИСАНИЕ НА ПДИ
Единен публичен регистър на Изпълнителна агенция Национален филмов център съдържа няколко подрегистъра:
- на филмовите продуценти – съдържа регистрационен номер, име на фирмата, име на представителя, контакти;
- на разпространителите на филми в Република България – съдържа регистрационен номер и име на фирмата;
- на лицата, осъществяващи показ на филми на територията на Република България – съдържа регистрационен номер и име;
- на киносалоните в Република България - съдържа регистрационен номер, име, град, статус на регистрацията – действаща/заличена;
- на чуждите продукции и копродукции с БГ продуценти – съдържа данни по години от 2004 г. за регистрационен номер, оригинално заглавие на филма, българско заглавие на филма;
- на филмите, получили виза за разпространение и показ в Република България – по години от 2005 г. до сега за регистрационен номер, българско заглавие на филма, оригинално заглавие на филма, категория в България
ОПИСАНИЕ НА РЕГИСТЪРА
няма
Законова разпоредба:
Чл. 6. (1) Агенцията:
3. (изм. - ДВ, бр. 98 от 2007 г.) поддържа и води регистър по чл. 19, ал. 1 и регистър на държавното подпомагане на производството, разпространението и показа на филми;

Чл. 19. (1) Агенцията създава и поддържа единен публичен регистър на:
1. (изм. - ДВ, бр. 98 от 2007 г.) филмовите продуценти;
2. разпространителите на филми в Република България;
3. лицата, осъществяващи показ на филми на територията на Република България;
4. киносалоните в Република България;
5. филмовите продукции, осъществявани от чуждестранни продуценти на територията на Република България, включително и копродукциите с български продуценти;
6. филмите, получили виза за разпространение и показ в Република България;
7. (нова - ДВ, бр. 98 от 2007 г.) филмите, създадени с подкрепата на агенцията или съвместно с Българската национална телевизия.
Препращане към подзаконов нормативен акт:
НАРЕДБА № 1 от 23.06.2004 г. за реда за водене на единен публичен регистър по глава четвърта от Закона за филмовата индустрия
Издадена от министъра на културата, обн., ДВ, бр. 60 от 9.07.2004 г., изм. и доп., бр. 43 от 29.04.2008 г.
Чл. 3. (1) Регистърът по чл. 1 се поддържа върху хартиен и електронен носител.
Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2008 г.) Данните в регистъра по чл. 1 са публични, с изключение на тези, представляващи "лични данни" по смисъла на Закона за защита на личните данни.