Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
Единeн регистър на адвокатските дружества при Висшия адвокатски съвет
Закон:
Закон за адвокатурата
Институция/Администратор на регистъра:
Висш адвокатски съвет
Web страница на регистъра:
ОНЛАЙН
ИМА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ТЪРСЕНЕ
Формат на данните:
БАЗА ДАННИ
ОПИСАНИЕ НА ПДИ
Зя всяко адвокатско дружество в регистъра може да се намери следната информация: име, адрес, телефон, дата на първоначално вписване в регистъра, управляващи, съдружници и представляващи.
Законова разпоредба:
Регистър на адвокатските дружества
Чл. 62. (1) Към окръжните съдилища се води регистър на адвокатските дружества.
(2) Адвокатското дружество се вписва в регистъра по ал. 1 при окръжния съд по седалището на дружеството въз основа на писмено заявление на управителния съвет или управителя, към което се прилагат:
1. препис от учредителния договор;
2. трите имена, постоянните адреси и нотариално заверени образци от подписите на лицето/лицата, които представляват адвокатското дружество;
3. (доп. - ДВ, бр. 53 от 2010 г.) препис-извлечение от регистъра на адвокатите, съответно от регистъра на чуждестранните адвокати при съответния адвокатски съвет за адвокатите съдружници;
4. препис от решението на адвокатския съвет за вписване на адвокатското дружество;
5. (нова - ДВ, бр. 53 от 2010 г.) документи, доказващи необходимите обстоятелства за вписване на допълнение към наименованието на адвокатското дружество в случаите по чл. 59, ал. 4.
(3) На вписване в регистъра по ал. 1 подлежат следните обстоятелства:
1. данните от учредителния договор по чл. 58, ал. 1, т. 1 - 5 и т. 12;
2. имената на членовете на управителния съвет или управителя и на лицето/лицата, които представляват дружеството;
3. настъпилите промени по т. 1 и 2.
(8) Регистърът по ал. 1 е публичен.


Глава четиринадесета.
АДВОКАТСКИ РЕГИСТРИ
Чл. 147. Адвокатските съвети водят регистри на адвокатите, младши адвокатите, адвокатските сътрудници, адвокатските дружества и на чуждестранните адвокати, допуснати да упражняват адвокатска професия на територията на Република България под наименованието в държавата, в която е придобита адвокатската правоспособност. Правилата за водене на регистрите се определят с наредба на Висшия адвокатски съвет.

Чл. 148. (1) Висшият адвокатски съвет води единни адвокатски регистри за адвокати, за младши адвокати, за адвокатски дружества и за чуждестранни адвокати. Правилата за водене на регистрите се определят с наредба на Висшия адвокатски съвет. В единните регистри се вписват предвидените в закона обстоятелства въз основа на данни от регистрите на адвокатските съвети.
(2) В единните регистри адвокатите се вписват и получават личен номер, чиито последни две цифри представляват код, означаващ колегията, а предшестващите цифри - поредният номер на адвоката според вписването му в регистъра на адвокатска колегия. Вписаните в един ден се подреждат по реда на постъпването на документите им. Личният номер от единния адвокатски регистър е постоянен и се вписва в адвокатската карта, в договора с клиента и в адвокатското пълномощно.
(3) По реда, предвиден в ал. 2, чуждестранните адвокати се вписват в Единен регистър на чуждестранните адвокати, упражняващи адвокатска професия в България.
(4) Висшият адвокатски съвет ежегодно обнародва в "Държавен вестник" списък, съдържащ трите имена и поредния номер на адвокатите.

Чл. 149. (1) Адвокатските регистри са публични.
(2) Вписванията в адвокатските регистри имат удостоверително действие.
Препращане към подзаконов нормативен акт:
НАРЕДБА № 3 ОТ 29 ОКТОМВРИ 2004 Г. ЗА ВОДЕНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА РЕГИСТРИТЕ ОТ АДВОКАТСКИТЕ СЪВЕТИ, ИЗДАДЕНА ОТ ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ
Обн. ДВ. бр.107 от 7 Декември 2004г., изм. ДВ. бр.14 от 20 Февруари 2009г.
Чл. 4. Всеки регистър се състои от единна компютърна база данни, съдържаща електронни
образи на документите, въз основа на които е извършено всяко вписване, както и информация в
текстови формат.