Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
Областна администрация - Благоевград
Областна администрация - Благоевград
Областна администрация - Бургас
Областна администрация - Варна
Областна администрация - Велико Търново
Областна администрация - Видин
Областна администрация - Враца
Областна администрация - Габрово
Областна администрация - Добрич
Областна администрация - Кърджали
Областна администрация - Кюстендил
Областна администрация - Ловеч
Областна администрация - Монтана
Областна администрация - Пазарджик
Областна администрация - Перник
Областна администрация - Плевен
Областна администрация - Пловдив
Областна администрация - Разград
Областна администрация - Русе
Областна администрация - Силистра
Областна администрация - Сливен
областна администрация - Смолян
Областна администрация - Софийска област
Областна администрация - София
Областна администрация - Стара Загора
Областна администрация - Търговище
Областна администрация - Шумен
Областна администрация - Ямбол
Областна администрация Хасково
Главен регистър за държавната собственост (частната държавна собственост)
Закон:
Закон за държавната собственост
Институция/Администратор на регистъра:
Областна администрация - Благоевград
Адрес за справки:
(за офлайн регистри)
гр. Благоевград, п.к. 2700, площад "Георги Измирлиев" № 9, Областна администрация Благоевград
+359 (73) 88 14 01; 88 14 06 - централи |+359 (73) 88 14 07 – консултации за адм. обслужване
ИЗИСКВА РЕГИСТРАЦИЯ
ОПИСАНИЕ НА ПДИ
Справки по регистри и книги за имоти – частна и публична държавна собственост се правят чрез подаване на заявление за административна услуга. В страницата на ОА-Благоевград, в раздел "Административни услуги" е качен примерен формуляр на заявлението и е описана процедурата. Срокът за изпълнение е 7 дни.
Законова разпоредба:
Законова разпоредба:
Чл. 77. (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2005 г.) Актовите книги за имотите - държавна собственост, са общодостъпни и всеки може да иска справка по тях при условия и по ред, определени с правилника за прилагането на закона
Препращане към подзаконов нормативен акт:
Чл. 106. (1) След съставянето на акта за държавна собственост данните, отразени в него, се записват в следните регистри:

2. главен регистър за държавната собственост, в който се вписват: поредният номер на съставения акт за държавна собственост; номерът и датата на съставяне на акта за държавна собственост; номерът на преписката (досието), съдържаща документите, въз основа на които е съставен актът; характерът на собствеността (публична или частна); местонахождението на имота; видът и описанието на имота; данъчната оценка на имота към момента на утвърждаване на акта; предоставените права за управление; актовете, по силата на които имотът е престанал да бъде държавна собственост; номерът и датата на акта за поправка; заповедта за отписване на акта за държавна собственост и други обстоятелства;