Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
Информационна система за инсталациите, източници на емисии на Летливи органични съединения
Закон:
Закон за чистотата на атмосферния въздух
Институция/Администратор на регистъра:
Изпълнителна агенция по околна среда
Web страница на регистъра:
ОНЛАЙН
ИМА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ТЪРСЕНЕ
Формат на данните:
БАЗА ДАННИ
ОПИСАНИЕ НА ПДИ
Информационна система за инсталациите, източници на емисии на Летливи органични съединения електронна база данни, която дава възможност за правене на справки по различни критерии, които се явяват в падащи списъци с категории и полета с отметки. Заявката за търсене е разделена в четири групи:
1) Формиране на заявката – падащи менюта, посредством които търсенето може да се филтрира по година и по РИОСВ, по Консумация на разтворители (под/над Прагови стойности за консумация на разтворители) и по категория дейност.
2) Данни за оператори – полета с отметки, които да ограничат търсенето по Оператор, Населено място, Телефон, БУЛСТАТ, Адрес, Факс, Основна икономическа дейност на оператора.
3) Данни за инсталации - полета с отметки, които да ограничат търсенето по Инсталация, Лице за контакт, Населено Място, Адрес, Телефон, Факс, Пощенски код, Пощенска кутия, Електронен адрес, Интернет адрес, Години на включване и изключване (закриване) от регистъра, Забележка, Вътрешен номер на инсталация.
4) Данни за КР (Консумация на разтворители) и партиди - полета с отметки, които да ограничат търсенето по Консумация на разтворители; План за управление на разтворителите (ПУР), Схема за намаляване на емисиите (СНЕ), Допустими изключения, Констатирани нарушения, Съществена промяна, Комплексно разрешително, Собствени периодични измерваня, Контролни периодични измервания, Непрекъснати измервания, Решения на РИОСВ, Съответствие, Дата на въвеждане в експлоатация, Дата за привеждане в съответствие, Количество вложени разтворители, Летливи органични съединения (ЛОС) в рискови фази , Количество емисии, Забележка
ОПИСАНИЕ НА РЕГИСТЪРА
Създадената информационна система с база данни има за цел осигуряване на обществен достъп до информацията, свързана с прилагането на Наредба №7 oт 21 октомври 2003 год. Тя съдържа информация за инсталациите, извършващи дейности от категориите съгласно приложение № 1 и секторните ръководства по чл. 3, както и поименни партиди на задължените по наредбата оператори.
Законова разпоредба:
Закон за чистотата на атмосферния въздух

Обн. ДВ. бр.45 от 28 Май 1996г., попр. ДВ. бр.49 от 7 Юни 1996г., изм. ДВ. бр.85 от 26 Септември 1997г., изм. ДВ. бр.27 от 31 Март 2000г., изм. ДВ. бр.102 от 27 Ноември 2001г., изм. ДВ. бр.91 от 25 Септември 2002г., изм. ДВ. бр.112 от 23 Декември 2003г., изм. ДВ. бр.95 от 29 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.99 от 8 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.102 от 19 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.86 от 26 Октомври 2007г., изм. ДВ. бр.36 от 4 Април 2008г., изм. ДВ. бр.52 от 6 Юни 2008г., изм. ДВ. бр.6 от 23 Януари 2009г., изм. ДВ. бр.82 от 16 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.93 от 24 Ноември 2009г., изм. ДВ. бр.41 от 1 Юни 2010г., изм. ДВ. бр.87 от 5 Ноември 2010г., изм. ДВ. бр.88 от 9 Ноември 2010г., изм. ДВ. бр.35 от 3 Май 2011г., изм. ДВ. бр.42 от 3 Юни 2011г.

Чл. 9. (1) (Изм. - ДВ, бр. 85 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2000 г.) Министърът на околната среда и водите съвместно със съответните заинтересувани министри издава наредби, с които утвърждава норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 27 от 2000 г.) Нормите за емисии се разработват въз основа на равнището на техниката и технологиите към дадения момент, постиженията на науката и резултатите от практическото използване на тези постижения у нас и в напредналите страни с оглед на осигуряване качеството на атмосферния въздух, отговарящо на установените норми за вредни вещества (замърсители) по чл. 6.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 27 от 2000 г.) Нормите са задължителни за всички обекти и дейности освен в случаите по чл. 3, ал. 2, чл. 10 и 10а.
Препращане към подзаконов нормативен акт:
НАРЕДБА № 7 ОТ 21 ОКТОМВРИ 2003 Г. ЗА НОРМИ ЗА ДОПУСТИМИ ЕМИСИИ НА ЛЕТЛИВИ ОРГАНИЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ, ИЗПУСКАНИ В ОКОЛНАТА СРЕДА, ГЛАВНО В АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ В РЕЗУЛТАТ НА УПОТРЕБАТА НА РАЗТВОРИТЕЛИ В ОПРЕДЕЛЕНИ ИНСТАЛАЦИИ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 40 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 28.05.2010 Г.)
В сила от 01.01.2004 г.
Издадена от Министерството на околната среда и водите, Министерството на икономиката, Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Министерството на здравеопазването

Обн. ДВ. бр.96 от 31 Октомври 2003г., изм. ДВ. бр.20 от 6 Март 2007г., изм. ДВ. бр.67 от 21 Август 2009г., изм. ДВ. бр.40 от 28 Май 2010г.

Чл. 29. (1) За осигуряване на обществен достъп до информацията, свързана с прилагането на наредбата, Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) създава и поддържа подходяща информационна система с база данни.
(2) Информационната система по ал. 1 съдържа списъци на инсталациите, извършващи дейности от категориите съгласно приложение № 1 и секторните ръководства по чл. 3.
(3) В информационната система по ал. 1 се създават поименни партиди на задължените по наредбата оператори, като в тези партиди се съхранява информация за:
1. постъпилите и утвърдените ПУР;
2. постъпилите и утвърдените СНЕ, вкл. постъпилите заявления за разработването им;
3. протоколите за резултатите от периодичните (собствени и контролни) измервания и докладите за резултатите от непрекъснатите измервания на емисиите;
4. издадените комплексни разрешителни по чл. 117 ЗООС;
5. решенията на РИОСВ по прилагането на чл. 5 и 7, вкл. във връзка с чл. 8;
6. количеството на вложените разтворители;
7. други документи във връзка с прилагане изискванията на наредбата към дадена инсталация.
(4) Достъпът за преглеждане на информацията, въведена в информационната система, се осигурява чрез страницата на ИАОС в Интернет.
(5) Достъпът до наличните документи по ал. 3 се осъществява по реда на ЗООС.