Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
Кадастър
Закон:
Закон за кадастъра и имотния регистър
Институция/Администратор на регистъра:
Агенция по геодезия, картография и кадастър
Web страница на регистъра:
ОНЛАЙН
ПЛАТЕН
ИЗИСКВА РЕГИСТРАЦИЯ
ИМА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ТЪРСЕНЕ
Формат на данните:
БАЗА ДАННИ
ОПИСАНИЕ НА ПДИ
Кадастърът е регистър на поземлената собственост в страната и представлява съвкупност от основни данни за местоположението, границите и размерите на недвижимите имоти. Тези данни се разработват за територията на цялата страна посредством кадастралните карти и планове. Кадастралните карти се поддържат в актуално състояние, като при всяка промяна на граници на поземлени имоти, при създаване на нови обекти на кадастъра и при допълване на допуснати грешки, се актуализират.
Кадастърът и имотният регистър имат двустранна връзка. Основните данни за недвижимите имоти в имотния регистър се получават от кадастъра, а данните за правото на собственост и други вещни права върху недвижимите имоти в кадастъра се получава от имотния регистър.

Обект на справки в кадастъра са поземлени имоти, сгради и самостоятелни обекти в сгради.
Справки могат да се правят на място или чрез Интернет след заплащане на такса, определена в ценоразпис и регистрация на потребителя.
ОПИСАНИЕ НА РЕГИСТЪРА
1 РЕГИСТРАЦИЯ

За да използвате услуги от кадастъра и имотния регистър, трябва да се регистрирате като потребител на системата.
Прочетете общите условия преди да продължите с Регистрация на потребител.2 ТЪРСЕНЕ

Тук можете да търсите информация за поземлени имоти, сгради и самостоятелни обекти в тях, данни за собствеността, собствениците и вещните права и ограничения върху тях.3 ПОРЪЧКА

Чрез услугите, които предоставя сайта можете да спестите време и пари. Услугите от И-Кадастър може да предплатите с превод по сметките на АВ и АГКК.
Виж услуги и цени »
Такси:
Заплащането на таксите става по реда на ТАРИФА № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и областните управители./Приета с ПМС № 175 от 05.08.1998 г./ Ето и линк към ценоразписа за справки в кадастъра: http://www.icadastre.bg/servicePrice.aspx
Законова разпоредба:
Закон за кадастъра и имотния регистър

/Обн., ДВ, бр. 34 от 25.04.2000 г., в сила от 1.01.2001 г., изм., бр. 45 от 30.04.2002 г., бр. 99 от 22.10.2002 г., изм. и доп., бр. 36 от 30.04.2004 г., изм., бр. 39 от 10.05.2005 г., в сила от 10.05.2005 г., бр. 105 от 29.12.2005 г., в сила от 1.01.2006 г., изм. и доп., бр. 29 от 7.04.2006 г., изм., бр. 30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г., бр. 57 от 13.07.2007 г., в сила от 13.07.2007 г., бр. 59 от 20.07.2007 г., в сила от 1.03.2008 г., бр. 36 от 4.04.2008 г., изм. и доп., бр. 91 от 21.10.2008 г., изм., бр. 80 от 9.10.2009 г., бр. 19 от 8.03.2011 г., в сила от 9.04.2011 г., бр. 39 от 20.05.2011 г./Чл. 2. (1) Кадастър е съвкупността от основни данни за местоположението, границите и размерите на недвижимите имоти на територията на Република България набирани, представяни, поддържани в актуално състояние и съхранявани по установен от този закон ред.

(2) Кадастърът обхваща и:

1. данни за правото на собственост върху недвижимите имоти;
2. данни за другите вещни права върху недвижимите имоти;
3. данни за държавните граници, границите на административно-териториалните единици, землищните граници и границите на територии с еднакво трайно предназначение;
4. допълнителни данни в случаите по чл. 34.

(3) Данните по ал. 1 и 2 се нанасят върху кадастрална карта и се записват в кадастрални регистри.

Чл. 4. (В сила от 25.04.2000 г.) (1) Кадастърът се създава, поддържа и съхранява от Агенцията по геодезия, картография и кадастър към министъра на регионалното развитие и благоустройството.


Чл. 8. (1) Кадастърът и имотният регистър са публични.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2004 г.) За нанасяне в кадастъра, за съобщаване на процедури по чл. 35б, ал. 3 и по чл. 49а, ал. 1 и 4 и за справки и услуги по чл. 52, ал. 5, чл. 55 и 56 се заплащат такси в размери, определени с тарифа, одобрена от Министерския съвет.

....

Чл. 55. (1) Агенцията по геодезия, картография и кадастър издава при поискване справки от кадастралната карта и кадастралните регистри.

(2) Справките са писмени и устни.

(3) Писмените справки могат да бъдат:

1. скици-копия от кадастралната карта с извлечение от кадастралните регистри, а за самостоятелен обект в сграда - и схема на обекта;

2. скици-копия по т. 1, съдържащи и допълнителни кадастрални данни;

3. други извлечения от кадастъра.

(4) Устни справки могат да се дават и по телефон, телефакс или чрез други технически средства. Справка, осъществена чрез пряк достъп до информационната система, има значение на устна справка.

(5) Справките, които съдържат допълнителни кадастрални данни по чл. 34, ал. 1, задължително включват и информацията за актуалността им.
Препращане към подзаконов нормативен акт:
НАРЕДБА № 3 от 28 април 2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри

(Обн., ДВ, бр. 41 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 16 от 2006 г. и бр. 82 от 2011 г.)


Чл. 2. (1) Кадастралната карта и кадастралните регистри документират местоположението, границите, площта, трайното предназначение и начина на трайно ползване на недвижимите имоти. Кадастралните регистри съдържат информация и за собствениците, за носителите на други вещни права и за актовете, от които те черпят правата си върху недвижимите имоти, както и за точките от геодезическата основа и за идентификаторите на недвижимите имоти и техните промени.
(2) Кадастралната карта и кадастралните регистри служат и за:
1. създаване и водене на имотния регистър;
2. изработване на устройствени планове и инвестиционни проекти;
3. създаване на специализирани карти, регистри и информационни системи по реда на глава четвърта от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР);
4. други случаи, предвидени в закон или друг нормативен акт.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2011 г.) За издаването на актове, с които се признава или се прехвърля право на собственост или се учредява, прехвърля, изменя или прекратява друго вещно право върху недвижим имот, се изискват скици - копия от кадастралната карта, издадени от Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК).
Чл. 3. (1) Кадастралната карта и кадастралните регистри се изработват за цялата територия на Република България, определена от държавните й граници.
(2) Кадастралната карта и кадастралните регистри се създават и поддържат по землища или по райони на градове по чл. 10 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България (ЗАТУРБ).
.....

Чл. 25. (1) Кадастралният регистър на недвижимите имоти съдържа:
1. данни за поземлените имоти: идентификатор - нов и стар; площ; трайно предназначение; начин на трайно ползване; адрес; номер на партидата на имота в имотния регистър;
2. данни за сградите: идентификатор - нов и стар; застроена площ; брой етажи; предназначение; адрес; номер на партидата на имота в имотния регистър;
3. данни за самостоятелните обекти в сгради: идентификатор; площ по документ; адрес; предназначение; номер на партидата на имота в имотния регистър;
4. данни за собствениците и носителите на други вещни права;
5. данни за актовете, от които лицата по т. 4 черпят правата си, както и данни за правата.