Публични регистри
Фондация Програма Достъп до Информация
Лицензирани фирми от Държавна агенция за метрологичен и технически надзор за сервиз на електронни таксиметрови апарати с фискална памет (ЕТАФП)
Закон:
Няма нормативна уредба.
Институция/Администратор на регистъра:
Държавна агенция за метрологичен и технически надзор
Web страница на регистъра:
ОНЛАЙН
Формат на данните:
PDF ФАЙЛ
ОПИСАНИЕ НА ПДИ
Регистърът представлява списък, който съдържа № по ред; № на лицензията; Дата на издаване; Сервизна фирма, седалище и адрес на управление, телефон; Типове ЕТАФП /№ на удостоверението за одобряване на типа/.
ОПИСАНИЕ НА РЕГИСТЪРА
Няма.
Препращане към подзаконов нормативен акт:
НАРЕДБА № 35 от 3.11.1999 г. за функционалните и техническите изисквания към електронните таксиметрови апарати с фискална памет

Издадена от министъра на транспорта, министъра на финансите и председателя на Държавната агенция по стандартизация и метрология, обн., ДВ, бр. 97 от 9.11.1999 г., в сила от 9.11.1999 г., изм. и доп., бр. 95 от 21.11.2000 г.